Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 2.14/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.14

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-лесна незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена

Аукција бр 2.15/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.15

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2 лесна незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена

Аукција бр 6.28/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.28

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2 лесна незагадувачка индустрија со комаптибилна класа на намена

Аукција бр AU 2.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  2.1

 
 • Почеток: 10:30 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 1.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 21

Пробиштип  /  ДУП за УБ 11 УМ 1,2,3(2)  /  21

 
 • Почеток: 08:30 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:00 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 22

Пробиштип  /  ДУП за УБ 2.1  /  22

 
 • Почеток: 09:00 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 23

Пробиштип  /  ДУП за УБ 2.1  /  23

 
 • Почеток: 09:30 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24.02/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.02

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.03/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.03

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.04/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.04

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.05/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.05

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.06/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.06

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.07/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.07

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.08/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.08

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.09/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.09

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.10/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.10

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.17/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.17

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.18/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.18

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.19/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.19

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.20/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.20

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 2014AU/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  2.31

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2/2014-7

Желино  /  Урбанистички план за село „Желино“  /  16.7

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2/2014-8

Желино  /  Урбанистички план за село „Желино“  /  16.8

 
 • Почеток: 12:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2/2014-9

Желино  /  Урбанистички план за село „Желино“  /  16.9

 
 • Почеток: 14:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2/2014-10

Желино  /  Урбанистички план за село „Желино“  /  16.10

 
 • Почеток: 10:00 Aug 21, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 21, 2014
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2/2014-11

Желино  /  Урбанистички план за село „Желино“  /  16.40

 
 • Почеток: 12:00 Aug 21, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 21, 2014
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр. 3.1

Гевгелија  /  Измена и дополнување на УПВНМ за мултинаменски стопански комплекс на потег Гевгелија-граничен премин  /  3.1

 
 • Почеток: 10:00 Sep 24, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 24, 2014
 • Почетна цена: 223 MKD
 • Минимално наддавање: 23 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.1

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр. 1

 
 • Почеток: 12:00 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.4

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр.4

 
 • Почеток: 13:00 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.3.92

Гевгелија  /  ДУП -Централно градско подрачје (дел од Блок „1“)  /  3.92

 
 • Почеток: 10:30 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 260 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014-2.3

Скопје - Центар  /  ДУП за дел од Спортско-рекреативен центар „Кале“, Блок 2  /  2.3

 
 • Почеток: 10:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014-2.6

Скопје - Центар  /  ДУП за дел од Спортско-рекреативен центар „Кале“, Блок 2  /  2.6

 
 • Почеток: 12:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014-2.9

Скопје - Центар  /  ДУП за дел од Спортско-рекреативен центар „Кале“, Блок 2  /  2.9

 
 • Почеток: 14:00 Sep 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Sep 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 5

Пробиштип  /  УБ 11 УМ 1,2 и 3(1)  /  5

 
 • Почеток: 08:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:00 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 121.1

Пробиштип  /  Инд.зона 12.1  /  121.1

 
 • Почеток: 09:00 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 46

Пробиштип  /  ДУП за УБ 7.4 и 11.2  /  46

 
 • Почеток: 09:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU164

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  164

 
 • Почеток: 10:00 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 170

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  170

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 19.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  19.1

 
 • Почеток: 13:00 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 14.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  14.1

 
 • Почеток: 11:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:00 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 15.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  15.1

 
 • Почеток: 12:00 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 13.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  13.1

 
 • Почеток: 11:00 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 16.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  16.1

 
 • Почеток: 12:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:00 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 387

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино лок. Ограѓа  /  1.6

 
 • Почеток: 10:30 Sep 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 23, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 388

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.1

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 389

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.2

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 390

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.3

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 391

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.4

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 392

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.32

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 393

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.50

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 394

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.51

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 395

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.54

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 396

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.55

 
 • Почеток: 10:30 Sep 02, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 02, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр Спанчево 1/2014

Чешиново  /  Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со намена Г2-Лесна и незагадувачка индуст  /  ГП 1.10

 
 • Почеток: 09:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 09:20 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 1.10, намена Г2 со компатибилна класа на намена Б1

Аукција бр Спанчево 2/2014

Чешиново  /  Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со намена Г2-Лесна и незагадувачка индуст  /  ГП 1.11

 
 • Почеток: 09:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 09:50 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 1.11, со намена Г2 со компатибилна класа на намена Б1

Аукција бр Спанчево 3/2014

Чешиново  /  Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со намена Г2-Лесна и незагадувачка индуст  /  ГП 1.13

 
 • Почеток: 10:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 10:20 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 1.13, со намена Г2 со компатибилна класа на намена Б1

Аукција бр Спанчево 4/2014

Чешиново  /  Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со намена Г2-Лесна и незагадувачка индуст  /  ГП 1.14

 
 • Почеток: 10:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 20 минути
 • Време на завршување: 10:50 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 130 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 1.14 со намена Е2

Аукција бр 2 / 2014 -1

Богданци  /  УПВНМ за изградба на Верски објект-Католичка црква-Апостолски егзархат во Македонија со хотелско -уг  /  2797/7

 
 • Почеток: 10:00 Sep 12, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Sep 12, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2 / 2014-2

Богданци  /  УПВНМ за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистриб  /  ГП 3

 
 • Почеток: 10:30 Sep 12, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Sep 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН 53

Свети Николе  /  ДУП „Сопотски пат“  /  53

 
 • Почеток: 09:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН 54

Свети Николе  /  ДУП „Сопотски пат“  /  54

 
 • Почеток: 09:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН197

Свети Николе  /  ДУП„Лиска“  /  197

 
 • Почеток: 09:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН209

Свети Николе  /  ДУП„Лиска“  /  209

 
 • Почеток: 09:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН200

Свети Николе  /  ДУП„Лиска“  /  200

 
 • Почеток: 09:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН13.0

Свети Николе  /  ДУП за дел од МЗ„3“ „Бел камен“  /  13.0

 
 • Почеток: 09:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН1.1

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„2“ локалитетСопотски пат  /  1.1

 
 • Почеток: 09:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН1.8

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„2“ локалитетСопотски пат  /  1.8

 
 • Почеток: 09:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН2.28

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„2“ локалитетСопотски пат  /  2.28

 
 • Почеток: 09:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН2.49

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„2“ локалитетСопотски пат  /  2.49

 
 • Почеток: 09:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН2.0

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„1“,„Кочо Рацин“и „Пиринска“  /  2.0

 
 • Почеток: 13:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН1

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  1

 
 • Почеток: 10:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН2

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  2

 
 • Почеток: 10:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН3

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  3

 
 • Почеток: 10:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН4

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  4

 
 • Почеток: 10:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН5

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  5

 
 • Почеток: 10:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН6

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  6

 
 • Почеток: 10:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН7

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  7

 
 • Почеток: 10:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН8

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  8

 
 • Почеток: 10:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН9

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  9

 
 • Почеток: 10:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН10

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  10

 
 • Почеток: 10:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН11

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  11

 
 • Почеток: 10:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН12

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  12

 
 • Почеток: 10:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН13

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  13

 
 • Почеток: 10:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН14

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  14

 
 • Почеток: 10:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН15

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  15

 
 • Почеток: 11:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН16

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  16

 
 • Почеток: 11:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН17

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  17

 
 • Почеток: 11:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН18

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  18

 
 • Почеток: 11:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН19

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  19

 
 • Почеток: 11:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН20

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  20

 
 • Почеток: 11:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН21

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  21

 
 • Почеток: 11:00 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН22

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  22

 
 • Почеток: 11:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН23

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  23

 
 • Почеток: 11:30 Sep 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Sep 15, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: