Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 17/22

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  11.18

 
 • Почеток: 09:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/23

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  11.20

 
 • Почеток: 10:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/24

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  3.19

 
 • Почеток: 11:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/25

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  3.20

 
 • Почеток: 13:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/26

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.1

 
 • Почеток: 14:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/27

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.2

 
 • Почеток: 15:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/28

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.3

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/29

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 10:00 Jul 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/30

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 11:00 Jul 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/31

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 13:00 Jul 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1323

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 09:00 Jul 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 30, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1324

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  2.1

 
 • Почеток: 09:00 Jul 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 30, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1325

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Jul 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 30, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1326

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 10:00 Jul 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 30, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1327

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 3  /  1.3

 
 • Почеток: 10:00 Jul 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 30, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1328

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 4  /  1.4

 
 • Почеток: 10:00 Jul 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 30, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-1

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.4

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-2

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.5

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-3

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\1

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-4

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\2

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-5

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\3

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-6

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.7

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-7

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.8

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-8

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.9

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-9

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.10

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-10

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.11

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2014-11

Неготино  /  ДУП Урбана заедница 5, урбан блок 5.1-Неготино  /  128

 
 • Почеток: 10:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA5

Пробиштип  /  УБ 11 УМ 1,2 и 3(1)  /  5

 
 • Почеток: 08:30 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:00 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Во тек
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 121.1

Пробиштип  /  Инд.зона 12.1  /  121.1

 
 • Почеток: 09:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 46

Пробиштип  /  ДУП за УБ 7.4 и 11.2  /  46

 
 • Почеток: 09:30 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 164

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  164

 
 • Почеток: 10:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 170

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  170

 
 • Почеток: 10:30 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 19.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  19.1

 
 • Почеток: 13:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 14.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  14.1

 
 • Почеток: 11:30 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:00 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 15.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  15.1

 
 • Почеток: 12:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 13.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  13.1

 
 • Почеток: 11:00 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 16.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  16.1

 
 • Почеток: 12:30 Jul 25, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:00 Jul 25, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 12.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  12.1

 
 • Почеток: 10:30 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 10.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  10.1

 
 • Почеток: 09:30 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 11.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  11.1

 
 • Почеток: 10:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EAB 9.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  9.1

 
 • Почеток: 09:00 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 27

Пробиштип  /  УБ 11УМ 1,2,3(3)  /  27

 
 • Почеток: 08:30 Jul 31, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:00 Jul 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2014

Желино  /  Урбанистички план за село „Желино“  /  17.2

 
 • Почеток: 10:00 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 220 MKD
 • Минимално наддавање: 22 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Градежно земјиште за изградба на Д3-спорт и рекреација со компатибилни намени

Аукција бр 3/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  3

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  4

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  6

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 62/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  62

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 63/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  63

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  17

 
 • Почеток: 10:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  18

 
 • Почеток: 10:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 27/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  27 Жабени

 
 • Почеток: 10:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 34/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  34 Жабени

 
 • Почеток: 10:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 47/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  47

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 68/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  68 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 78/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  78 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 79/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  79 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 80/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  80 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 12.68

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.68

 
 • Почеток: 11:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 7.2

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  7.2

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 4.19

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  4.19

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.7

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.7

 
 • Почеток: 12:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.8

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.8

 
 • Почеток: 12:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.9

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.9

 
 • Почеток: 12:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.10

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.10

 
 • Почеток: 12:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.2

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.2

 
 • Почеток: 13:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.3

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.3

 
 • Почеток: 13:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.4

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.4

 
 • Почеток: 13:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.8

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.8

 
 • Почеток: 13:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 27/14

Битола  /  ДУП за „Дел од градската работна зона северно од патот Битола с.Новаци“  /  27

 
 • Почеток: 13:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 15/2014

Битола  /  ДУП за „Дел од градската работна зона северно од патот Битола с.Новаци“  /  15

 
 • Почеток: 13:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.2/2014

Битола  /  ДУП за урбана четврт-локалитет Француски Гробишта Блок 1  /  1.2

 
 • Почеток: 14:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.4/2014

Битола  /  ДУП за урбана четврт-локалитет Француски Гробишта Блок 1  /  1.4

 
 • Почеток: 14:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 364

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.2

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 365

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.3

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 366

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.4

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 367

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.5

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 368

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.6

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 369

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.7

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 370

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.8

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 371

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.9

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 372

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  5.34

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.15

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.15

 
 • Почеток: 12:00 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.29

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.29

 
 • Почеток: 09:00 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.14

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.14

 
 • Почеток: 11:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.31

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.31

 
 • Почеток: 11:00 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.33

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.33

 
 • Почеток: 09:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.13

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.13

 
 • Почеток: 10:00 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.36

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.36

 
 • Почеток: 10:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.27

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.27

 
 • Почеток: 12:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.23

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.23

 
 • Почеток: 13:00 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-9.20

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.20

 
 • Почеток: 13:30 Jul 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jul 29, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2.4/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.4

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Б2 големи трговски единици со компатибилни класи на намени

Аукција бр 2.14/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.14

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-лесна незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена

Аукција бр 2.15/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.15

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2 лесна незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена

Аукција бр 6.28/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.28

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2 лесна незагадувачка индустрија со комаптибилна класа на намена

Аукција бр 01-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 14  /  225

 
 • Почеток: 11:00 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 14  /  ГП бр.98

 
 • Почеток: 11:30 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 21  /  ГП бр.30

 
 • Почеток: 12:00 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис