Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 10/2014-1.1

Зелениково  /  УПВНМ за изградба на градби со намена В3 за филмско производство „ФИЛМСКИ ГРАД“  /  1.1

 
 • Почеток: 11:00 Feb 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 06, 2015
 • Почетна цена: 110 MKD
 • Минимално наддавање: 11 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-2014/10

Велес  /  Детален урбанистички план: Измена и дополна на урбанистички план во населено место-урбана единица 2-  /  1.1

 
 • Почеток: 09:00 Jan 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jan 26, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-2014/11

Велес  /  Детален урбанистички план: Измена и дополна на урбанистички план во населено место-урбана единица 2-  /  1.2

 
 • Почеток: 09:30 Jan 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jan 26, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-2014/12

Велес  /  Детален урбанистички план: Измена и дополна на урбанистички план во населено место-урбана единица 2-  /  1.8

 
 • Почеток: 10:00 Jan 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 26, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-2014/13

Велес  /  Детален урбанистички план: Измена и дополна на урбанистички план во населено место-урбана единица 2-  /  1.9

 
 • Почеток: 10:30 Jan 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jan 26, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-2014/14

Велес  /  Детален урбанистички план: Измена и дополна на урбанистички план во населено место-урбана единица 2-  /  1.10

 
 • Почеток: 11:00 Jan 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 26, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-2014/15

Велес  /  Детален урбанистички план: Измена и дополна на урбанистички план во населено место-урбана единица 2-  /  1.11

 
 • Почеток: 11:30 Jan 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jan 26, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-2014/16

Велес  /  Детален урбанистички план: Измена и дополна на урбанистички план во населено место-урбана единица 2-  /  1.12

 
 • Почеток: 12:00 Jan 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jan 26, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 430

Илинден  /  УП за вон населено место Кадино, Локалитет 19  /  1.10

 
 • Почеток: 10:30 Jan 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jan 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 431

Илинден  /  УП за вон населено место Кадино, Локалитет 19  /  1.11

 
 • Почеток: 10:30 Jan 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jan 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 432

Илинден  /  УП за вон населено место Кадино, Локалитет 19  /  1.13

 
 • Почеток: 10:30 Jan 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jan 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2014-1.1

Василево  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделс  /  1.1

 
 • Почеток: 11:00 Feb 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 05, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2014-1

Василево  /  ЛУПД за хотелски комплекс на КП 1160 и 1162 во КО Владевци  /  1

 
 • Почеток: 10:00 Feb 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 05, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2014-11.44

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани со разработка на Блок 11  /  11.44

 
 • Почеток: 10:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2014-11.45

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани со разработка на Блок 11  /  11.45

 
 • Почеток: 11:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2014-11.46

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани со разработка на Блок 11  /  11.46

 
 • Почеток: 12:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11/2014-11.47

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани со разработка на Блок 11  /  11.47

 
 • Почеток: 13:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 7/2014-1.1

Скопје - Бутел  /  ЛУПД за К.П. 1066 на Г.П. 1.1, К.О. Визбегово, општина Бутел, Скопје  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Jan 29, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 29, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 001-2015

Скопје - Гази Баба  /  Железара  /  5.47

 
 • Почеток: 11:00 Jan 29, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 29, 2015
 • Почетна цена: 2340 MKD
 • Минимално наддавање: 234 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 002-2015

Скопје - Гази Баба  /  Железара  /  5.48

 
 • Почеток: 11:30 Jan 29, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jan 29, 2015
 • Почетна цена: 2340 MKD
 • Минимално наддавање: 234 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 003-2015

Скопје - Гази Баба  /  Железара  /  5.51

 
 • Почеток: 12:00 Jan 29, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jan 29, 2015
 • Почетна цена: 2340 MKD
 • Минимално наддавање: 234 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12/2014-3.2

Скопје - Центар  /  Детален урбанистички план за „Централно зеленило п  /  3.2

 
 • Почеток: 11:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 2200 MKD
 • Минимално наддавање: 220 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр UE 5

Пробиштип  /  УБ 11 УМ 1,2 и 3(1)  /  5

 
 • Почеток: 09:00 Jan 30, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Jan 30, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EU 46

Пробиштип  /  ДУП за УБ 7.4 и 11.2  /  46

 
 • Почеток: 09:30 Jan 30, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jan 30, 2015
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EU 164

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  164

 
 • Почеток: 10:00 Jan 30, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jan 30, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EU 170

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  170

 
 • Почеток: 10:30 Jan 30, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jan 30, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 5.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  5.1

 
 • Почеток: 11:00 Jan 30, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jan 30, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 6.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  6.1

 
 • Почеток: 11:30 Jan 30, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:00 Jan 30, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1701

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.1 за Македонски Брод  /  13.19

 
 • Почеток: 09:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1702

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 10:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1703

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 11:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1704

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 11:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1705

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 3  /  1.3

 
 • Почеток: 11:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k1/2014

Кавадарци  /  ДУП индустриска зона"УМ-А" и дел од УБ 1К, Кавадарци 2012-2017  /  2

 
 • Почеток: 10:00 Feb 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2014

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  20.4

 
 • Почеток: 10:00 Feb 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 03, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.26

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.26

 
 • Почеток: 14:30 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.27

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.27

 
 • Почеток: 15:00 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.15

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.15

 
 • Почеток: 13:30 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.28

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.28

 
 • Почеток: 09:00 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.24

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.24

 
 • Почеток: 09:30 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.32

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.32

 
 • Почеток: 10:00 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.33

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.33

 
 • Почеток: 10:30 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.25

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.25

 
 • Почеток: 11:00 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.17

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.17

 
 • Почеток: 11:30 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.14

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.14

 
 • Почеток: 12:00 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.2

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.2

 
 • Почеток: 11:30 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.7.1

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.7.1

 
 • Почеток: 09:00 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.29

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.29

 
 • Почеток: 13:00 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.1

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.1

 
 • Почеток: 12:30 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 130 MKD
 • Минимално наддавање: 13 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.3

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.3

 
 • Почеток: 09:30 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.6.1

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.6.1

 
 • Почеток: 10:00 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.18

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.18

 
 • Почеток: 12:30 Feb 26, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Feb 26, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.9

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.9

 
 • Почеток: 10:30 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.8

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.8

 
 • Почеток: 11:00 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.38

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.38

 
 • Почеток: 13:00 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.31

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.31

 
 • Почеток: 13:30 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.30

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.30

 
 • Почеток: 14:00 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015-17.7

Зелениково  /  Урбанистички план за дел од село Орешани  /  17.7

 
 • Почеток: 12:00 Feb 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Feb 25, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-1.58

Ресен  /  ДУП: Дел од УЕ 3, Зона 1, Блок 1  /  1.58

 
 • Почеток: 10:00 Mar 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-1.35

Ресен  /  ДУП: Дел од УЕ 3, Зона 1, Блок 1  /  1.35

 
 • Почеток: 11:00 Mar 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/15

Охрид  /  ДУП за УЗ1, блок 1,2, блок 1.4 и дел од блок 3,4 Охрид  /  1.2.293

 
 • Почеток: 10:00 Mar 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 02, 2015
 • Почетна цена: 1543 MKD
 • Минимално наддавање: 154 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ЗР 4.23

Скопје - Карпош  /  ДУП (изменување и дополнување) Злокуќани дел од блок 5 деловни и сервисни дејности  /  4.23

 
 • Почеток: 10:00 Feb 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 27, 2015
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-9.13

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.13

 
 • Почеток: 13:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-4.15

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  4.15

 
 • Почеток: 12:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-4.14

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  4.14

 
 • Почеток: 12:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-1.01

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.01

 
 • Почеток: 14:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-1.05

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.05

 
 • Почеток: 14:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.33

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.33

 
 • Почеток: 10:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.36

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.36

 
 • Почеток: 09:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.39

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.39

 
 • Почеток: 09:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.38

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.38

 
 • Почеток: 10:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-6.21

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.21

 
 • Почеток: 11:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.37

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.37

 
 • Почеток: 11:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-1.1

Пехчево  /  ДУПД: Бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р1302, КО Црник Општина Пехчево  /  1.1

 
 • Почеток: 13:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 210 MKD
 • Минимално наддавање: 21 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
12-2014/9 01-б Jan 23, 2015 13:17:00 61 MKD 91 MKD Оттуѓена Детали
12-2014/7 25 Jan 23, 2015 12:51:00 61 MKD 651 MKD Оттуѓена Детали
12-2014/8 01-а Jan 23, 2015 12:47:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
8/2014, 20.39 Jan 23, 2015 12:15:00 193 MKD 212 MKD Оттуѓена Детали
12-2014/6 19 Jan 23, 2015 12:11:00 61 MKD 371 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...