Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 01/2015 14.1

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.1

 
 • Почеток: 10:00 May 27, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Домување во станбени куќа А1

Аукција бр 01/2015 14.32

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.32

 
 • Почеток: 11:00 May 27, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 May 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Домување во станбена куќа А1

Аукција бр 01/2015 14.33

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.33

 
 • Почеток: 12:00 May 27, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 May 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Домување во станбени куќи А1

Аукција бр 01/2015 14.34

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.34

 
 • Почеток: 13:00 May 27, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 May 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 1.2

Дебар  /  ДУП за дел од УРБАН БЛОК-15-ДЕБАР , ЛОЛАЛИТЕТ ,, ВЛЕЗ ИСТОК,,  /  1,2

 
 • Почеток: 10:00 May 26, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 26, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи угостителски единици

Аукција бр 01/2015 1.3

Дебар  /  ДУП за дел од УРБАН БЛОК-15-ДЕБАР , ЛОЛАЛИТЕТ ,, ВЛЕЗ ИСТОК,,  /  1,3

 
 • Почеток: 11:00 May 26, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 May 26, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи угостителски единици

Аукција бр 01/2015 1,5

Дебар  /  ДУП за дел од УРБАН БЛОК-15-ДЕБАР , ЛОЛАЛИТЕТ ,, ВЛЕЗ ИСТОК,,  /  1,5

 
 • Почеток: 12:00 May 26, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 May 26, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Големи трговски единици

Аукција бр 01/2015 25.1

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25,1

 
 • Почеток: 10:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 01/2015 25,2

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25,2

 
 • Почеток: 11:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 01/2015 25,3

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25,3

 
 • Почеток: 12:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 01/2015 25,14

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25/14

 
 • Почеток: 13:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 01/2015 25,15

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25/15

 
 • Почеток: 14:00 May 25, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 14:30 May 25, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Комерцијални и деловни намени

Аукција бр 004-2015

Скопје - Гази Баба  /  Железара  /  5.47

 
 • Почеток: 11:00 May 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 28, 2015
 • Почетна цена: 2200 MKD
 • Минимално наддавање: 220 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 005-2015

Скопје - Гази Баба  /  Маџари - Хиподром  /  1.1

 
 • Почеток: 11:30 May 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 May 28, 2015
 • Почетна цена: 2260 MKD
 • Минимално наддавање: 226 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-1.05

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.05

 
 • Почеток: 15:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015-10.22

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.22

 
 • Почеток: 09:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.21

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.21

 
 • Почеток: 09:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.19

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.19

 
 • Почеток: 09:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.18

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.18

 
 • Почеток: 09:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.14

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.14

 
 • Почеток: 09:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.13

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.13

 
 • Почеток: 09:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.12

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.12

 
 • Почеток: 09:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.11

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.11

 
 • Почеток: 09:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.10

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.10

 
 • Почеток: 10:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.03

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.03

 
 • Почеток: 10:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.25

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.25

 
 • Почеток: 10:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.24

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.24

 
 • Почеток: 10:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.23

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.23

 
 • Почеток: 10:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.20

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.20

 
 • Почеток: 10:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.17

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.17

 
 • Почеток: 10:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.16

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.16

 
 • Почеток: 10:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.15

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.15

 
 • Почеток: 11:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.09

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.09

 
 • Почеток: 11:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.08

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.08

 
 • Почеток: 11:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.07

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.07

 
 • Почеток: 11:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.06

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.06

 
 • Почеток: 11:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.05

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.05

 
 • Почеток: 11:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.04

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.04

 
 • Почеток: 11:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 10.02

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  10.02

 
 • Почеток: 11:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 4.14

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  4.14

 
 • Почеток: 12:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 4.15

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  4.15

 
 • Почеток: 12:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 5.37

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.37

 
 • Почеток: 12:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 5.23

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.23

 
 • Почеток: 12:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 5.35

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.35

 
 • Почеток: 12:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.06

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.06

 
 • Почеток: 13:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.07

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.07

 
 • Почеток: 13:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.08

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.08

 
 • Почеток: 13:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.09

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.09

 
 • Почеток: 13:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.10

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.10

 
 • Почеток: 13:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.25

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.25

 
 • Почеток: 13:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.26

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.26

 
 • Почеток: 13:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.27

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.27

 
 • Почеток: 13:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.28

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.28

 
 • Почеток: 14:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.30

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.30

 
 • Почеток: 14:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.31

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.31

 
 • Почеток: 14:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.32

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.32

 
 • Почеток: 14:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.33

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.33

 
 • Почеток: 14:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.17

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.17

 
 • Почеток: 14:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.13

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.13

 
 • Почеток: 14:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.06

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.06

 
 • Почеток: 14:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.03

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.03

 
 • Почеток: 15:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.02

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.02

 
 • Почеток: 15:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 6.01

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.01

 
 • Почеток: 15:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.13

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.13

 
 • Почеток: 15:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.15

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.15

 
 • Почеток: 15:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.21

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.21

 
 • Почеток: 15:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.22

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.22

 
 • Почеток: 15:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.36

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.36

 
 • Почеток: 16:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.37

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.37

 
 • Почеток: 16:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.38

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.38

 
 • Почеток: 16:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.40

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.40

 
 • Почеток: 16:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.44

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.44

 
 • Почеток: 16:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.43

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.43

 
 • Почеток: 14:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.42

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.42

 
 • Почеток: 14:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.41

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.41

 
 • Почеток: 14:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.03

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.03

 
 • Почеток: 14:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.04

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.04

 
 • Почеток: 15:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.11

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.11

 
 • Почеток: 15:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 8.14

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.14

 
 • Почеток: 15:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 5.21

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.21

 
 • Почеток: 12:30 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 5.09

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.09

 
 • Почеток: 12:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13/2015 5.10

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.10

 
 • Почеток: 12:00 Jun 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jun 10, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3.11/2015

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за  /  3.11

 
 • Почеток: 10:00 Jun 16, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 16, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Б2-големи трговски единици со компатибилни класи на намени

Аукција бр 6.16/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.16

 
 • Почеток: 10:00 Jun 16, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 16, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-лесна незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена

Аукција бр 26.10/2015

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.10

 
 • Почеток: 10:00 Jun 16, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 16, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-лесна незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена

Аукција бр 26.11/2015

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.11

 
 • Почеток: 10:00 Jun 16, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 16, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-лесна незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намени

Аукција бр 03-9.1.59 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.59

 
 • Почеток: 10:00 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-9.1.60 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.60

 
 • Почеток: 10:00 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-9.1.61 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.61

 
 • Почеток: 10:30 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-9.1.62 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.62

 
 • Почеток: 10:30 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-9.1.63 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.63

 
 • Почеток: 11:00 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-9.1.66 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.66

 
 • Почеток: 11:00 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-9.1.101 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.101

 
 • Почеток: 11:30 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-9.1.102 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.102

 
 • Почеток: 12:00 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-9.1.68 Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.68

 
 • Почеток: 11:30 Jun 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jun 05, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-1 Агроберза

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  1

 
 • Почеток: 11:00 Jun 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jun 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1901

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  8.28

 
 • Почеток: 10:00 Jun 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 5

Пробиштип  /  УБ 11 УМ 1,2 и 3(1)  /  5

 
 • Почеток: 09:00 Jun 22, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Jun 22, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 46

Пробиштип  /  ДУП за УБ 7.4 и 11.2  /  46

 
 • Почеток: 09:30 Jun 22, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jun 22, 2015
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 164

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  164

 
 • Почеток: 10:00 Jun 22, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jun 22, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1902

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  8.29

 
 • Почеток: 10:00 Jun 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jun 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 170

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  170

 
 • Почеток: 10:30 Jun 22, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jun 22, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување