Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 5/2014

Скопје - Кисела Вода  /  Изменување и дополнување на дел од ДУП:МЗ„ЦВЕТАН ДИМОВ-СЛАВИЈА“ (блокови 1,2,3,4,5,7,8 и 10)  /  2.1

 
 • Почеток: 11:00 Jan 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 09, 2015
 • Почетна цена: 4300 MKD
 • Минимално наддавање: 430 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 2.1, број на КП дел од 794/1 со површина од 4403 м2 максимална висина до венец 25,20/57,50 м, Површина за градење 2548м2, Процент на изграденост 57,76%, Коефициент на искористеност 9,64, Бруто развиена површина 42517м2. Депозит за учество на електронското јавно наддавање 1950000 денари.

Аукција бр МБ1601

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.1 за Македонски Брод  /  13.19

 
 • Почеток: 09:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1602

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.1 за Македонски Брод  /  13.20

 
 • Почеток: 10:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1603

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 11:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1604

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 12:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 100 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1605

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 100 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1606

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 3  /  1.3

 
 • Почеток: 12:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 100 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр d2-2014

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „ДЕВЕАНА“ Блок 1.1. и Блок 2.2  /  2

 
 • Почеток: 11:00 Jan 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 05, 2015
 • Почетна цена: 463 MKD
 • Минимално наддавање: 47 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k5-2014

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  5

 
 • Почеток: 10:00 Jan 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 05, 2015
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k8-2014

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  8

 
 • Почеток: 10:00 Jan 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 05, 2015
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k9-2014

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  9

 
 • Почеток: 10:00 Jan 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 05, 2015
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 419

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.6

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 420

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.7

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 421

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.14

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 422

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  3.15

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 423

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.16

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 424

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.28

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 425

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.41

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 426

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.45

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 427

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.46

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 428

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.47

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 429

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  7.56

 
 • Почеток: 10:30 Dec 23, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 23, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 6/2014-4

Скопје - Бутел  /  ДУП Урбан блок помеѓу ул. Босна и Херцеговина и Лазо Трповски, локалитет СА-СА измена и дополна  /  4

 
 • Почеток: 10:00 Dec 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02-03/14

Струмица  /  ДУП УБ 37  /  36-1

 
 • Почеток: 11:30 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 2090 MKD
 • Минимално наддавање: 210 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-03/14

Струмица  /  ДУП УБ 37  /  36-10

 
 • Почеток: 12:00 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 2090 MKD
 • Минимално наддавање: 210 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 04-03/14

Струмица  /  ДУП УБ 37  /  36-9

 
 • Почеток: 12:30 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 2090 MKD
 • Минимално наддавање: 210 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 05-03/14

Струмица  /  ДУП УБ 37  /  37-1

 
 • Почеток: 13:00 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01-03/14

Струмица  /  ДУП УБ 37  /  37-7

 
 • Почеток: 11:00 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 2090 MKD
 • Минимално наддавање: 210 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 10/2014-1.1

Зелениково  /  УПВНМ за изградба на градби со намена В3 за филмско производство „ФИЛМСКИ ГРАД“  /  1.1

 
 • Почеток: 11:00 Feb 06, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 06, 2015
 • Почетна цена: 110 MKD
 • Минимално наддавање: 11 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2014.

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  20.8

 
 • Почеток: 10:00 Jan 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 08, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П125

Прилеп  /  ДУП за УАЕ 11-дел  /  257

 
 • Почеток: 09:00 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П126

Прилеп  /  ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05  /  100

 
 • Почеток: 09:30 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П127

Прилеп  /  ДУП за УЕ 11, УБ 11.04 и 11.05  /  102

 
 • Почеток: 10:00 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П130

Прилеп  /  ДУП за УАЕ19, УБ 19/3-дел, Металец  /  10.1

 
 • Почеток: 09:00 Jan 13, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jan 13, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П131

Прилеп  /  ДУП за УАЕ19, УБ 19/3-дел, Металец  /  11.7

 
 • Почеток: 09:30 Jan 13, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jan 13, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П132

Прилеп  /  ДУП за УЕ 9, УБ 9.02  /  9,25

 
 • Почеток: 09:00 Jan 14, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jan 14, 2015
 • Почетна цена: 2300 MKD
 • Минимално наддавање: 230 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П129

Прилеп  /  ДУП за УЕ 13, УБ 13.01 и 13.02, пл. опфат 3  /  32

 
 • Почеток: 09:00 Jan 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jan 12, 2015
 • Почетна цена: 1440 MKD
 • Минимално наддавање: 144 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр П128

Прилеп  /  ДУП за УЕ 10, УБ10-дел  /  54

 
 • Почеток: 10:30 Dec 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.7

Куманово  /  ДУП:за дел од УЕ "Панче Пешев", дел од УБ 41  /  1.7

 
 • Почеток: 12:00 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 1440 MKD
 • Минимално наддавање: 144 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.8

Куманово  /  ДУП:за дел од УЕ "Панче Пешев", дел од УБ 41  /  1.8

 
 • Почеток: 12:30 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:00 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 1440 MKD
 • Минимално наддавање: 144 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.9

Куманово  /  ДУП:за дел од УЕ "Панче Пешев", дел од УБ 41  /  1.9

 
 • Почеток: 13:00 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 1440 MKD
 • Минимално наддавање: 144 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр г.п 35 11-ти Ноември

Куманово  /  ДУП:за дел од УЕ "11-ти Ноември" УБ 67  /  35

 
 • Почеток: 11:30 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:00 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 2000 MKD
 • Минимално наддавање: 200 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр Речица г.п 22

Куманово  /  Речица 22  /  22

 
 • Почеток: 09:00 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 800 MKD
 • Минимално наддавање: 80 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр Речица г.п 32

Куманово  /  Речица 32  /  32

 
 • Почеток: 09:30 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр Речица г.п 33

Куманово  /  Речица 33  /  33

 
 • Почеток: 10:00 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 29 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр Речица г.п 34

Куманово  /  Речица 34  /  34

 
 • Почеток: 10:30 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 800 MKD
 • Минимално наддавање: 80 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр Речица г.п 35

Куманово  /  Речица 35  /  35

 
 • Почеток: 11:00 Jan 16, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jan 16, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/1

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  07.03

 
 • Почеток: 09:00 Jan 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jan 08, 2015
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/2

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  07.04

 
 • Почеток: 10:00 Jan 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 08, 2015
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/3

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.26

 
 • Почеток: 11:00 Jan 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/4

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.28

 
 • Почеток: 13:00 Jan 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jan 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/5

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.31

 
 • Почеток: 14:00 Jan 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jan 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/6

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:39  /  В23.2

 
 • Почеток: 15:00 Jan 08, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jan 08, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/7

Кочани  /  ДУП на Оризари ДЛ:8  /  Б22.7

 
 • Почеток: 09:00 Jan 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jan 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/8

Кочани  /  ДУП на Оризари ДЛ:14  /  В22.18

 
 • Почеток: 10:00 Jan 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/9

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.7

 
 • Почеток: 11:00 Jan 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/10

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.9

 
 • Почеток: 13:00 Jan 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jan 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/12

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А27.9

 
 • Почеток: 15:00 Jan 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jan 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/13

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.1

 
 • Почеток: 09:00 Jan 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jan 12, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/14

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.2

 
 • Почеток: 10:00 Jan 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 12, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/15

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.3

 
 • Почеток: 11:00 Jan 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 12, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/16

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б6.10

 
 • Почеток: 13:00 Jan 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jan 12, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/17

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.1

 
 • Почеток: 09:00 Jan 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jan 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/18

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.2

 
 • Почеток: 10:00 Jan 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jan 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/19

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.3

 
 • Почеток: 11:00 Jan 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/20

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 13:00 Jan 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jan 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/21

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 14:00 Jan 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jan 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/22

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 15:00 Jan 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jan 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 19/11

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А15.14

 
 • Почеток: 14:00 Jan 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jan 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
N3-2014-1 1.5 Dec 22, 2014 09:29:00 61 MKD 232 MKD Оттуѓена Детали
N3-2014-2 1.6\1 Dec 22, 2014 09:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
N3-2014-3 1.6\2 Dec 22, 2014 09:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
N3-2014-4 1.6\3 Dec 22, 2014 09:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
N3-2014-5 1.7 Dec 22, 2014 09:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...