Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 8/2014-1.01

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.01

 
 • Почеток: 09:00 Dec 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2014-1.02

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.02

 
 • Почеток: 10:00 Dec 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2014-1.03

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.03

 
 • Почеток: 11:00 Dec 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2014-1.04

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.04

 
 • Почеток: 12:00 Dec 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2014-1.05

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.05

 
 • Почеток: 13:00 Dec 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 2.4/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за  /  2.4

 
 • Почеток: 10:00 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Б2-ГОЕЛМИ ТРГОВСКИ ЕДИНИЦИ СО КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНИ

Аукција бр AU 6.28/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.28

 
 • Почеток: 10:00 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2- ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр AU 26.05/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.05

 
 • Почеток: 10:00 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр АУ 26.08/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.08

 
 • Почеток: 10:00 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр АУ 26.09/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.09

 
 • Почеток: 10:30 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр АУ 24.02/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.02

 
 • Почеток: 10:30 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр АУ 24.07/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.07

 
 • Почеток: 10:30 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр АУ 24.08/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.08

 
 • Почеток: 10:30 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр АУ 24.09/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.09

 
 • Почеток: 10:30 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1 ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр АУ 26.07/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.07

 
 • Почеток: 10:00 Dec 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 04, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 3/2014-9

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  20.10

 
 • Почеток: 10:00 Nov 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 26, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-10

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  20.11

 
 • Почеток: 11:00 Nov 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 26, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-11

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22.14

 
 • Почеток: 12:00 Nov 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 26, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-12

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22.15

 
 • Почеток: 13:00 Nov 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Nov 26, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-13

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22.16

 
 • Почеток: 10:00 Nov 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 27, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-14

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22.22

 
 • Почеток: 11:00 Nov 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 27, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-15

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22.23

 
 • Почеток: 12:00 Nov 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 27, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-16

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  23.2

 
 • Почеток: 13:00 Nov 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Nov 27, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014-17

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  23.9

 
 • Почеток: 14:00 Nov 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Nov 27, 2014
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 2/2014-1.13

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.13

 
 • Почеток: 10:00 Nov 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 3/2014-1.14

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.14

 
 • Почеток: 11:00 Nov 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 4/2014-1.15

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.15

 
 • Почеток: 12:00 Nov 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 418

Илинден  /  УПВНМ, за дел од стопански комплекс Илинден УБ-2,3 и 4  /  4.7

 
 • Почеток: 10:30 Nov 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ЗР 4.21

Скопје - Карпош  /  ДУП (изменување и дополнување) Злокуќани дел од блок 5 деловни и сервисни дејности  /  4.21

 
 • Почеток: 10:00 Nov 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 28, 2014
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 5/2014-1.1

Скопје - Бутел  /  ЛУПД за К.П. 1066 на Г.П. 1.1, К.О. Визбегово, општина Бутел, Скопје  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Dec 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9/2014-13

Кривогаштани  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс кој опфаќа делови од КП 444,445,446,448,449,450 и 451 КО Врб  /  13

 
 • Почеток: 12:30 Dec 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Dec 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9/2014-12

Кривогаштани  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс кој опфаќа делови од КП 444,445,446,448,449,450 и 451 КО Врб  /  12

 
 • Почеток: 12:00 Dec 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9/2014-11

Кривогаштани  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс кој опфаќа делови од КП 444,445,446,448,449,450 и 451 КО Врб  /  11

 
 • Почеток: 11:30 Dec 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Dec 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9/2014-10

Кривогаштани  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс кој опфаќа делови од КП 444,445,446,448,449,450 и 451 КО Врб  /  10

 
 • Почеток: 11:00 Dec 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9/2014-9

Кривогаштани  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс кој опфаќа делови од КП 444,445,446,448,449,450 и 451 КО Врб  /  9

 
 • Почеток: 10:30 Dec 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9/2014-8

Кривогаштани  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс кој опфаќа делови од КП 444,445,446,448,449,450 и 451 КО Врб  /  8

 
 • Почеток: 10:00 Dec 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9/2014-6

Кривогаштани  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс кој опфаќа делови од КП 444,445,446,448,449,450 и 451 КО Врб  /  6

 
 • Почеток: 09:30 Dec 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Dec 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9/2014-5

Кривогаштани  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс кој опфаќа делови од КП 444,445,446,448,449,450 и 451 КО Врб  /  5

 
 • Почеток: 09:00 Dec 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 5

Пробиштип  /  УБ 11 УМ 1,2 и 3(1)  /  5

 
 • Почеток: 08:30 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:00 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 121.1

Пробиштип  /  Инд.зона 12.1  /  121.1

 
 • Почеток: 09:00 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 46

Пробиштип  /  ДУП за УБ 7.4 и 11.2  /  46

 
 • Почеток: 09:30 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 164

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  164

 
 • Почеток: 10:00 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 170

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  170

 
 • Почеток: 10:30 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 16.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  16.1

 
 • Почеток: 11:30 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:00 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 21

Пробиштип  /  ДУП за УБ 11 УМ 1,2,3(2)  /  21

 
 • Почеток: 11:00 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 3.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  3.1

 
 • Почеток: 12:00 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 4.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  4.1

 
 • Почеток: 12:30 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:00 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 17.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  17.1

 
 • Почеток: 13:00 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 18.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  18.1

 
 • Почеток: 13:30 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 14:00 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр EA 101

Пробиштип  /  ДУП за УЕ 30 А  /  101

 
 • Почеток: 14:00 Dec 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 14:30 Dec 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр. 5.3.126

Гевгелија  /  ДУП за Блок 5.3 и 5.6 КО Гевгелија  /  ГП бр. 5.3.126

 
 • Почеток: 11:00 Dec 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 03, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр. 5.3.127

Гевгелија  /  ДУП за Блок 5.3 и 5.6 КО Гевгелија  /  ГП бр. 5.3.127

 
 • Почеток: 11:30 Dec 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Dec 03, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.1

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр. 1

 
 • Почеток: 11:00 Dec 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.4

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр.4

 
 • Почеток: 11:30 Dec 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Dec 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 188/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  5

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 189/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  11

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 190/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  14

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 191/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  16

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 192/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  24

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 193/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  43

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 194/2014

Демир Капија  /  ДУП измена и дополна Попова Кула 2000  /  44

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 195/2014

Демир Капија  /  Урбанистички план за село Дрен (локалитет Дошница) изменување и дополнување  /  81

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2.9/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.9

 
 • Почеток: 10:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 2.10/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.10

 
 • Почеток: 10:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 2.11/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.11

 
 • Почеток: 10:30 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 5.19/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија за  /  5.19

 
 • Почеток: 10:30 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Б1-МАЛИ КОМЕРЦИЈАЛНИ И ДЕЛОВНИ ОБЈЕКТИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 196/2014

Демир Капија  /  Локална урбанистичка планска документација за КП бр.287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 299/2, 301/2 и 305 в  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 197/2014

Демир Капија  /  Локална урбанистичка планска документација за откупен дистрибутивен центар  /  1.1

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 198/2014

Демир Капија  /  Локална урбанистичка планска документација за откупен дистрибутивен центар  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Dec 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Dec 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N3-2014-1

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.5

 
 • Почеток: 09:00 Dec 22, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Dec 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N3-2014-2

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\1

 
 • Почеток: 09:00 Dec 22, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Dec 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N3-2014-3

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\2

 
 • Почеток: 09:00 Dec 22, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Dec 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N3-2014-4

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.6\3

 
 • Почеток: 09:00 Dec 22, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Dec 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N3-2014-5

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.7

 
 • Почеток: 09:00 Dec 22, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Dec 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N3-2014-6

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.9

 
 • Почеток: 09:00 Dec 22, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Dec 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N3-2014-7

Неготино  /  УПВНМ за стопански комплекс на КП 1000  /  1.11

 
 • Почеток: 09:00 Dec 22, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 10:00 Dec 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N3-2014-8

Неготино  /  ДУП Урбана заедница 5, урбан блок 5.1-Неготино  /  128

 
 • Почеток: 10:00 Dec 22, 2014
 • Времетраење: 60 минути
 • Време на завршување: 11:00 Dec 22, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5/2014

Скопје - Кисела Вода  /  Изменување и дополнување на дел од ДУП:МЗ„ЦВЕТАН ДИМОВ-СЛАВИЈА“ (блокови 1,2,3,4,5,7,8 и 10)  /  2.1

 
 • Почеток: 11:00 Dec 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 19, 2014
 • Почетна цена: 4300 MKD
 • Минимално наддавање: 430 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 2.1, број на КП дел од 794/1 со површина од 4403 м2 максимална висина до венец 25,20/57,50 м, Површина за градење 2548м2, Процент на изграденост 57,76%, Коефициент на искористеност 9,64, Бруто развиена површина 42517м2. Депозит за учество на електронското јавно наддавање 1950000 денари.

Аукција бр СВН47.0

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„1“,„Кочо Рацин“и „Пиринска“  /  47.0

 
 • Почеток: 13:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН9

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  9

 
 • Почеток: 10:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН10

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  10

 
 • Почеток: 10:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН11

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  11

 
 • Почеток: 10:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН12

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  12

 
 • Почеток: 10:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН14

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  14

 
 • Почеток: 10:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН19

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  19

 
 • Почеток: 10:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН21

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  21

 
 • Почеток: 11:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН24

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  24

 
 • Почеток: 11:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН31

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  31

 
 • Почеток: 11:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН33

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  33

 
 • Почеток: 11:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН34

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  34

 
 • Почеток: 11:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН35

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  35

 
 • Почеток: 11:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН37

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  37

 
 • Почеток: 12:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН38

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  38

 
 • Почеток: 12:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН39

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  39

 
 • Почеток: 12:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН43

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  43

 
 • Почеток: 12:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр СВН44

Свети Николе  /  ДУП за дел од УЕ„3“ „Горобински пат“  /  44

 
 • Почеток: 12:00 Dec 18, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 18, 2014
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 38 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1601

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.1 за Македонски Брод  /  13.19

 
 • Почеток: 09:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1602

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.1 за Македонски Брод  /  13.20

 
 • Почеток: 10:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1603

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 11:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1604

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 12:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 100 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1605

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 100 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1606

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 3  /  1.3

 
 • Почеток: 12:00 Dec 26, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 26, 2014
 • Почетна цена: 100 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр d2-2014

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „ДЕВЕАНА“ Блок 1.1. и Блок 2.2  /  2

 
 • Почеток: 11:00 Jan 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jan 05, 2015
 • Почетна цена: 463 MKD
 • Минимално наддавање: 47 MKD