Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 01/2016/1

Демир Капија  /  ДУП за зона за домување ``Игралиште``во Демир Капија  /  1

 
 • Почеток: 12:00 Sep 15, 2016
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 15, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016/9

Демир Капија  /  Локална урбанистичка планска документација за КП бр.287/2, 287/3, 287/4, 287/5, 299/2, 301/2 и 305 в  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Sep 15, 2016
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 15, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016/11

Демир Капија  /  Локална урбанистичка планска документација за откупен дистрибутивен центар  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Sep 15, 2016
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 15, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016/10

Демир Капија  /  Урбанистички план вон населено место за индустриска зона Попова Кула КО Демир Капија  /  1.2

 
 • Почеток: 12:00 Sep 15, 2016
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Sep 15, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-30

Штип  /  „Сењак 4“ донесен со одлука бр.0201-4709 од 28.11.1981 година  /  N-3

 
 • Почеток: 08:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-40

Штип  /  „Сењак 4“ донесен со одлука бр.0201-4709 од 28.11.1981 година  /  N-4

 
 • Почеток: 08:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-50

Штип  /  „Сењак 4“ донесен со одлука бр.0201-4709 од 28.11.1981 година  /  N-5

 
 • Почеток: 08:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-70

Штип  /  „Сењак 4“ донесен со одлука бр.0201-4709 од 28.11.1981 година  /  N-7

 
 • Почеток: 08:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-90

Штип  /  „Сењак 4“ донесен со одлука бр.0201-4709 од 28.11.1981 година  /  N-9

 
 • Почеток: 09:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-100

Штип  /  „Сењак 4“ донесен со одлука бр.0201-4709 од 28.11.1981 година  /  N-10

 
 • Почеток: 09:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-110

Штип  /  „Сењак 4“ донесен со одлука бр.0201-4709 од 28.11.1981 година  /  N-11

 
 • Почеток: 09:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-120

Штип  /  АУП за УП.1.2 м.в „Стари Бунари“ „Туртел“ за КП 2598/2 донесен со решение број 09-4553/6 од 14.07.20  /  1.2

 
 • Почеток: 09:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 2300 MKD
 • Минимално наддавање: 230 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-1220

Штип  /  АУП за измена и дополна за поранешна ПИ „МАКЕДОНКА“ УБ 65,67,68 донесен со Решение тех бр.03/16 бр.0  /  12.2

 
 • Почеток: 10:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-410

Штип  /  АУП: за ГП.4 дел од КП 130 и дел од КП 2272 донесен со Решение бр.09-4554/2 од.20.06.2016 година  /  4.1

 
 • Почеток: 10:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-140

Штип  /  ДУП: Стари бунари - Туртел со одлука бр:0701-623/1 од 25.03.2004 година  /  1.4

 
 • Почеток: 10:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 2300 MKD
 • Минимално наддавање: 230 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-150

Штип  /  ДУП: Стари бунари - Туртел со одлука бр:0701-623/1 од 25.03.2004 година  /  1.5

 
 • Почеток: 10:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 2300 MKD
 • Минимално наддавање: 230 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-3610

Штип  /  ДУП: измена и дополнување за дел од УЕ-36 донесен со одлука бр.08-1498/1 од 16.02.2016 година  /  36.1

 
 • Почеток: 11:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-3620

Штип  /  ДУП: измена и дополнување за дел од УЕ-36 донесен со одлука бр.08-1498/1 од 16.02.2016 година  /  36.2

 
 • Почеток: 11:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-3630

Штип  /  ДУП: измена и дополнување за дел од УЕ-36 донесен со одлука бр.08-1498/1 од 16.02.2016 година  /  36.3

 
 • Почеток: 11:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-3670

Штип  /  ДУП: измена и дополнување за дел од УЕ-36 донесен со одлука бр.08-1498/1 од 16.02.2016 година  /  36.7

 
 • Почеток: 11:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-3680

Штип  /  ДУП: измена и дополнување за дел од УЕ-36 донесен со одлука бр.08-1498/1 од 16.02.2016 година  /  36.8

 
 • Почеток: 12:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-3690

Штип  /  ДУП: измена и дополнување за дел од УЕ-36 донесен со одлука бр.08-1498/1 од 16.02.2016 година  /  36.9

 
 • Почеток: 12:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-1000

Штип  /  ДУП:банско лечилиште спортски ректеативен туристички центар „Кежовица“ одлука бр.0805-374/1 од 09.03  /  А

 
 • Почеток: 12:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 463 MKD
 • Минимално наддавање: 46 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2420

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  242

 
 • Почеток: 12:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2430

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  243

 
 • Почеток: 13:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2440

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  244

 
 • Почеток: 13:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2450

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  245

 
 • Почеток: 13:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2470

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  247

 
 • Почеток: 13:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2482

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  248

 
 • Почеток: 14:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2490

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  249

 
 • Почеток: 14:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2500

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  250

 
 • Почеток: 14:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2510

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  251

 
 • Почеток: 14:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2520

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  252

 
 • Почеток: 15:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2530

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  253

 
 • Почеток: 15:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2540

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  254

 
 • Почеток: 15:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2550

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  255

 
 • Почеток: 15:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2560

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  256

 
 • Почеток: 16:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2590

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  259

 
 • Почеток: 16:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2600

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  260

 
 • Почеток: 16:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2610

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  261

 
 • Почеток: 16:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 17:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2620

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  262

 
 • Почеток: 17:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 17:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2630

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  263

 
 • Почеток: 17:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 17:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2640

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  264

 
 • Почеток: 17:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 75 минути
 • Време на завршување: 18:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2650

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  265

 
 • Почеток: 17:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 18:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2670

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  267

 
 • Почеток: 18:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 18:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2750

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  275

 
 • Почеток: 18:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 18:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2760

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  276

 
 • Почеток: 18:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 18:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2770

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  277

 
 • Почеток: 18:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 19:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2780

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  278

 
 • Почеток: 19:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 19:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2790

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  279

 
 • Почеток: 19:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 19:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2920

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  292

 
 • Почеток: 19:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 19:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2940

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  294

 
 • Почеток: 19:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 20:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2160-2950

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  295

 
 • Почеток: 20:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 20:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-3020

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  302

 
 • Почеток: 20:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 20:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-3030

Штип  /  ДУП : нас Дузлак донесен со одлука бр.0201-3821/1 од 13.12.1982  /  303

 
 • Почеток: 20:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 20:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-1100

Штип  /  ДУПД Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М6, м.в Лакавица и м.в Остреш- реш  /  1.1

 
 • Почеток: 20:45 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 21:00 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 200 MKD
 • Минимално наддавање: 20 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-1110

Штип  /  ДУПД Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М5, м.в Бубакиште, решение бр.16-1  /  1.1

 
 • Почеток: 21:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 21:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 200 MKD
 • Минимално наддавање: 20 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-1111

Штип  /  ДУП: за дел од „Пребег“ дел од УЕ 57-Штип  /  1

 
 • Почеток: 21:15 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 21:30 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 1120 MKD
 • Минимално наддавање: 112 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2016-2129

Штип  /  ДУП:„Баби“ одлука бр:01-5414/1 од 27.09.1967  /  2129/8 и 2102/2

 
 • Почеток: 21:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 21:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 100 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/1

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А15.14

 
 • Почеток: 09:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/2

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А27.9

 
 • Почеток: 09:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/3

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б17.8

 
 • Почеток: 10:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/4

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.7

 
 • Почеток: 10:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/5

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.9

 
 • Почеток: 11:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/6

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.2

 
 • Почеток: 11:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/7

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.3

 
 • Почеток: 12:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/8

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  3.33

 
 • Почеток: 12:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/9

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 13:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/10

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 13:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/11

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 14:00 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 25/12

Кочани  /  УПВНМ „Брана Градче“  /  1.7

 
 • Почеток: 14:30 Aug 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Aug 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 04-01/2016

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  35.3.1

 
 • Почеток: 10:00 Aug 31, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 31, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 05-01/2016

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  50.3.1

 
 • Почеток: 10:30 Aug 31, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 31, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-01/2016

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  51.3.1

 
 • Почеток: 12:00 Aug 31, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 31, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 07-01/2016

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  52.3.1

 
 • Почеток: 12:30 Aug 31, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 31, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-01/2016

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  68,3,1

 
 • Почеток: 13:00 Aug 31, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 31, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
7_2/2016 1.5 Aug 25, 2016 10:15:00 250 MKD 375 MKD Оттуѓена Детали
ГП бр.10.18 10.18 Aug 24, 2016 12:00:00 1600 MKD 1760 MKD Оттуѓена Детали
ГП бр.10.15 10.15 Aug 24, 2016 11:30:00 1600 MKD 1760 MKD Оттуѓена Детали
ГП бр.10.07 10.07 Aug 24, 2016 11:12:00 61 MKD 3000 MKD Оттуѓена Детали
ГП бр.10.04 10.04 Aug 24, 2016 10:30:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...