Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 2015/1.44

Виница  /  ДУП Блок 12, Одлука број 07-1085 од 29.10.2010  /  1.44

 
 • Почеток: 09:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2015/1.25

Виница  /  ДУП за Блок ,,15,, дел 2 во градот Виница Одлука број 09-432 од 28.04.2015 09-  /  1.25

 
 • Почеток: 10:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2015/1.29

Виница  /  ДУП за Блок ,,15,, дел 2 во градот Виница Одлука број 09-432 од 28.04.2015 09-  /  1.29

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2015/1.30

Виница  /  ДУП за Блок ,,15,, дел 2 во градот Виница Одлука број 09-432 од 28.04.2015 09-  /  1.30

 
 • Почеток: 12:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-1

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.2

 
 • Почеток: 09:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-2

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.3

 
 • Почеток: 09:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-3

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.5

 
 • Почеток: 09:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-4

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.6

 
 • Почеток: 09:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-5

Неготино  /  ДУП Урбана заедница 5, урбан блок 5.1-Неготино  /  128

 
 • Почеток: 10:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-6

Неготино  /  ДУП Урбана заедница 5, урбан блок 5.1-Неготино  /  35

 
 • Почеток: 10:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-7

Неготино  /  ДУП Урбана заедница 5, урбан блок 5.1-Неготино  /  36

 
 • Почеток: 10:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-8

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  1

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-9

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  2

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-10

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  3

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-11

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  4

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-12

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  5

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-13

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  6

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-14

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  7

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-15

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  8

 
 • Почеток: 11:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N2-2015-16

Неготино  /  ДУП Неготино за локалитет „Индустриска зона“ УБ1, модул 2, КО Неготино со Одлука бр.07-244/8 од 13.0  /  2.1

 
 • Почеток: 12:00 Aug 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24.11/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.11

 
 • Почеток: 10:00 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СИ КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНИ

Аукција бр 24.12/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.12

 
 • Почеток: 10:00 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 24.13/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.13

 
 • Почеток: 10:00 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 24.14/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.14

 
 • Почеток: 10:00 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ НА СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 24.15/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.15

 
 • Почеток: 10:00 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 24.16/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.16

 
 • Почеток: 10:30 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 26.12/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.12

 
 • Почеток: 10:30 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2 ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 26.13/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.13

 
 • Почеток: 10:30 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 26.14/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.14

 
 • Почеток: 10:30 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 26.15/15

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  26.15

 
 • Почеток: 10:30 Sep 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-ЛЕСНА НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА СО КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
010/2015 2.9 Aug 27, 2015 12:15:00 1040 MKD 1144 MKD Оттуѓена Детали
06/2015- 4.27 4.27 Aug 27, 2015 11:39:00 6000 MKD 31800 MKD Оттуѓена Детали
06/2015-4.26 4.26 Aug 27, 2015 10:15:00 6000 MKD 16800 MKD Оттуѓена Детали
06/2015-4.25 4.25 Aug 27, 2015 09:35:00 6000 MKD 18300 MKD Оттуѓена Детали
008/2015 119 Aug 26, 2015 10:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...