Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 02/2015-25.1

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25.1

 
 • Почеток: 10:00 Jul 13, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 13, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015- 25.2

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25.2

 
 • Почеток: 11:00 Jul 13, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jul 13, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-25.3

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25.3

 
 • Почеток: 12:00 Jul 13, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Jul 13, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-25.14

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25.14

 
 • Почеток: 13:00 Jul 13, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Jul 13, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-25.15

Дебар  /  ДУП дел од УБ-25 зона со специјална намена касарна ,,Лиман Каба,,  /  25.15

 
 • Почеток: 14:00 Jul 13, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 14:30 Jul 13, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-1.2

Дебар  /  ДУП за дел од УРБАН БЛОК-15-ДЕБАР , ЛОЛАЛИТЕТ ,, ВЛЕЗ ИСТОК,,  /  1.2

 
 • Почеток: 10:00 Jul 14, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 14, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-1.5

Дебар  /  ДУП за дел од УРБАН БЛОК-15-ДЕБАР , ЛОЛАЛИТЕТ ,, ВЛЕЗ ИСТОК,,  /  1.5

 
 • Почеток: 11:00 Jul 14, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jul 14, 2015
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-14.1

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.1

 
 • Почеток: 10:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-14,32

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.32

 
 • Почеток: 11:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-14.33

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.33

 
 • Почеток: 12:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:30 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-14.34

Дебар  /  ДУП централно градско подрачје Дебар -Локалитет ,, ВЕНЕЦ 2,, дел од блок 12, 13, и 14  /  14.34

 
 • Почеток: 13:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 04/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  4

 
 • Почеток: 10:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  6

 
 • Почеток: 10:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 75 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  3

 
 • Почеток: 10:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 62/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  62

 
 • Почеток: 10:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 63/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  63

 
 • Почеток: 10:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 33/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  33

 
 • Почеток: 10:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 34/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  34 Жабени

 
 • Почеток: 10:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 39/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  39

 
 • Почеток: 10:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 47/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  47

 
 • Почеток: 11:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 68/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  68 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 80/2015

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  80 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.68/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.68

 
 • Почеток: 11:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7.2/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  7.2

 
 • Почеток: 11:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4.19/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  4.19

 
 • Почеток: 11:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2.9/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.9

 
 • Почеток: 12:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2.10/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.10

 
 • Почеток: 12:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.2/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.2

 
 • Почеток: 12:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.3/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.3

 
 • Почеток: 12:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.4/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.4

 
 • Почеток: 12:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.135/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.135

 
 • Почеток: 13:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.136/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.136

 
 • Почеток: 13:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.137/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.137

 
 • Почеток: 13:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.140/2015

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.140

 
 • Почеток: 13:00 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.2/2015

Битола  /  ДУП за урбана четврт-локалитет Француски Гробишта Блок 1  /  1.2

 
 • Почеток: 13:30 Jul 15, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jul 15, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2015-30

Брвеница  /  УПВНМ: с. Теново  /  30

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2015-28

Брвеница  /  УПВНМ: с. Теново  /  28

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2015-2

Брвеница  /  УПВНМ: с. Теново  /  2

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2015-1

Брвеница  /  УПВНМ: с. Теново  /  1

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2015-25

Брвеница  /  УПВНМ: с. Теново  /  25

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2015-24

Брвеница  /  УПВНМ: с. Теново  /  24

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2015-23

Брвеница  /  УПВНМ: с. Теново  /  23

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-35

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  35

 
 • Почеток: 09:00 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-36

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  36

 
 • Почеток: 09:30 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-19

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  19

 
 • Почеток: 10:00 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-17

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  17

 
 • Почеток: 10:30 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-33

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  33

 
 • Почеток: 11:00 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-10

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  10

 
 • Почеток: 11:30 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-21

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  21

 
 • Почеток: 12:00 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-34

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  34

 
 • Почеток: 12:30 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-8

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  8

 
 • Почеток: 13:00 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-18

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  18

 
 • Почеток: 13:30 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-15

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  15

 
 • Почеток: 14:00 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-29

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  29

 
 • Почеток: 14:30 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-30

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  30

 
 • Почеток: 15:00 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-31

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  31

 
 • Почеток: 15:30 Jul 22, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 22, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-12

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  12

 
 • Почеток: 09:00 Jul 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 23, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-38

Дојран  /  Детален Урбанистички План за населба „КАЛДРМА“, Нов Дојран  /  38

 
 • Почеток: 09:30 Jul 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 23, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-1

Дојран  /  Детален Урбанистички План за туристичка викенд населба „КАРАЧ“, - Стар Дојран  /  1

 
 • Почеток: 10:00 Jul 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 23, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 15/2015-1.2

Василево  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделс  /  1.2

 
 • Почеток: 10:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 16/2015-11.36

Кривогаштани  /  УП за село Кривогаштани со разработка на Блок 11  /  11.36

 
 • Почеток: 11:00 Jul 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 23, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-5.51

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  5.51

 
 • Почеток: 09:00 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-6.39

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  6.39

 
 • Почеток: 09:30 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-6.40

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  6.40

 
 • Почеток: 10:00 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-6.41

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  6.41

 
 • Почеток: 10:30 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-5.50

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  5.50

 
 • Почеток: 11:00 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.16

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.16

 
 • Почеток: 12:00 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.14

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.14

 
 • Почеток: 11:30 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.15

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.15

 
 • Почеток: 12:30 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.30

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.30

 
 • Почеток: 13:00 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.10

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.10

 
 • Почеток: 13:30 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.11

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.11

 
 • Почеток: 14:00 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.12

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.12

 
 • Почеток: 14:30 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.32

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.32

 
 • Почеток: 15:00 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.31

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.31

 
 • Почеток: 15:30 Jul 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 27, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.28

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.28

 
 • Почеток: 09:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.13

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.13

 
 • Почеток: 09:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.7

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.7

 
 • Почеток: 10:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.6

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.6

 
 • Почеток: 10:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.35

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.35

 
 • Почеток: 11:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.34

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.34

 
 • Почеток: 11:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.33

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.33

 
 • Почеток: 12:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.25

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.25

 
 • Почеток: 12:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.29

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.29

 
 • Почеток: 13:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-17.8

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  17.8

 
 • Почеток: 13:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-6.15

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  6.15

 
 • Почеток: 14:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-6.14

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  6.14

 
 • Почеток: 14:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.1

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.1

 
 • Почеток: 15:00 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.47

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.47

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.48

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.48

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.49

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.49

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.5

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.5

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2015-3.6

Долнени  /  Урбанистички план за село Дебреште, измена и дополнување, плански период 2011-2021  /  3.6

 
 • Почеток: 15:30 Jul 28, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Jul 28, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 1-1

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  1-1

 
 • Почеток: 08:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 2-1

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  2-1

 
 • Почеток: 09:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 2-2

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  2-2

 
 • Почеток: 09:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 2-3

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  2-3

 
 • Почеток: 10:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 2-4

Ново Село  /  Урбанистички план вон населено место Смоларе  /  2-4

 
 • Почеток: 10:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 1-10

Ново Село  /  Урбанистички план за дел од населено место Борисов  /  1-10

 
 • Почеток: 11:00 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:30 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 1-12

Ново Село  /  Урбанистички план за дел од населено место Борисов  /  1-12

 
 • Почеток: 11:30 Aug 10, 2015
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 12:00 Aug 10, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр НС 1-13

Ново Село  /  Урбанистички план за дел од населено место Борисов  /  1-13