Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 01/2016-4.08

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  4.08

 
 • Почеток: 09:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-4.09

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  4.09

 
 • Почеток: 09:15 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:30 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-4.16

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  4.16

 
 • Почеток: 09:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.02

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.02

 
 • Почеток: 09:45 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.03

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.03

 
 • Почеток: 10:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.04

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.04

 
 • Почеток: 10:15 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.05

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.05

 
 • Почеток: 10:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.06

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.06

 
 • Почеток: 10:45 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.07

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.07

 
 • Почеток: 11:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-6.29

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.29

 
 • Почеток: 11:15 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-8.12

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.12

 
 • Почеток: 11:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-8.17

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.17

 
 • Почеток: 11:45 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:00 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-8.18

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.18

 
 • Почеток: 12:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-9.19

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  9.19

 
 • Почеток: 12:15 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:30 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2016-14.2.31

Гевгелија  /  ДУП за Блок 14(14.1 и 14.2)  /  14.2.31

 
 • Почеток: 10:30 Jul 06, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 06, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2016-14.2.37

Гевгелија  /  ДУП за Блок 14(14.1 и 14.2)  /  14.2.37

 
 • Почеток: 11:00 Jul 06, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 06, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6.152/16

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.152

 
 • Почеток: 10:00 Jul 10, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 10, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-домување во станбени куќи без можност за компатибилни класи на намени

Аукција бр 6.141/16

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.141

 
 • Почеток: 10:00 Jul 10, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 10, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-домување во станбени куќи без можност за компатибилни класи на намени

Аукција бр 6.142/16

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.142

 
 • Почеток: 10:00 Jul 10, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 10, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-домување во станбени куќи без можност за компатибилни класи на намени

Аукција бр 6.145/16

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.145

 
 • Почеток: 10:00 Jul 10, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 10, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-домување во станбени куќи без можност за компатибилни класи на намени

Аукција бр ОБ 2/2016-1.45

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.45

 
 • Почеток: 10:00 Jul 11, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 11, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 2/2016-1.46

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.46

 
 • Почеток: 11:00 Jul 11, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 11, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/16

Петровец  /  Локална урбанистичка планска документација за ГП 1  /  ГП бр.1

 
 • Почеток: 10:00 Jul 10, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 10, 2016
 • Почетна цена: 110 MKD
 • Минимално наддавање: 11 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Д3-спорт и рекреација со компатибилни класи на намени

Аукција бр ОБ 2/2016-1.42

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.42

 
 • Почеток: 11:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 2/2016-1.43

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.43

 
 • Почеток: 12:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 2/2016-1.63

Скопје - Бутел  /  УПВНМ за локалитет Индустриска зона „Расадник“-општина Бутел, Скопје  /  1.63

 
 • Почеток: 10:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 05/2016-з.1

Врапчиште  /  ЛУПД за КП бр. 241/2, 241/3, 244/2, 246/1 и 246/2 во КО Зубовце  /  з.1

 
 • Почеток: 10:00 Jul 19, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 19, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/1

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  08.07

 
 • Почеток: 09:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/2

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  09.07

 
 • Почеток: 10:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/3

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А15.14

 
 • Почеток: 11:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/4

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А27.9

 
 • Почеток: 12:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/5

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б17.8

 
 • Почеток: 13:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/6

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.7

 
 • Почеток: 14:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/7

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.9

 
 • Почеток: 15:00 Jul 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jul 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/8

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.2

 
 • Почеток: 09:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/9

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.3

 
 • Почеток: 10:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/10

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:24  /  Б35.37

 
 • Почеток: 11:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/11

Кочани  /  ДУП на Оризари ДЛ:14  /  В3.1

 
 • Почеток: 12:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/12

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  нп 3.5

 
 • Почеток: 13:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/13

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  нп 5.12

 
 • Почеток: 14:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/14

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  3.33

 
 • Почеток: 15:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/15

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  3.35

 
 • Почеток: 09:00 Jul 14, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 14, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/16

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  3.36

 
 • Почеток: 10:00 Jul 14, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 14, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/17

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 11:00 Jul 14, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 14, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/18

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 12:00 Jul 14, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 14, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/19

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 13:00 Jul 14, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 14, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/20

Кочани  /  Измена и дополна на ДУП:50 и 51  /  7.15

 
 • Почеток: 14:00 Jul 14, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 14, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24/21

Кочани  /  УПВНМ „Брана Градче“  /  1.7

 
 • Почеток: 15:00 Jul 14, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Jul 14, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016 -52

Скопје - Гази Баба  /  Градска четврт СИ 4  /  52

 
 • Почеток: 10:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 2340 MKD
 • Минимално наддавање: 234 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2016 -55

Скопје - Гази Баба  /  Градска четврт СИ 4  /  55

 
 • Почеток: 10:15 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 2340 MKD
 • Минимално наддавање: 234 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2016 -56

Скопје - Гази Баба  /  Градска четврт СИ 4  /  56

 
 • Почеток: 10:30 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 2340 MKD
 • Минимално наддавање: 234 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 04/2016 -57

Скопје - Гази Баба  /  Градска четврт СИ 4  /  57

 
 • Почеток: 10:45 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 2340 MKD
 • Минимално наддавање: 234 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 05/2016 -59

Скопје - Гази Баба  /  Градска четврт СИ 4  /  59

 
 • Почеток: 11:00 Jul 13, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 13, 2016
 • Почетна цена: 2340 MKD
 • Минимално наддавање: 234 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/1

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.08

 
 • Почеток: 08:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/2

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.11

 
 • Почеток: 08:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/3

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.12

 
 • Почеток: 09:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/4

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.13

 
 • Почеток: 09:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/5

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.14

 
 • Почеток: 10:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/6

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.15

 
 • Почеток: 10:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/7

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.16

 
 • Почеток: 11:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/8

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.17

 
 • Почеток: 11:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/9

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.18

 
 • Почеток: 12:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/10

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.19

 
 • Почеток: 12:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/11

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.20

 
 • Почеток: 13:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/12

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.21

 
 • Почеток: 13:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/13

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.22

 
 • Почеток: 14:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/14

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.23

 
 • Почеток: 08:00 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:15 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/15

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.24

 
 • Почеток: 08:30 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:45 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/16

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.25

 
 • Почеток: 09:00 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/17

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.26

 
 • Почеток: 09:30 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/18

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.27

 
 • Почеток: 10:00 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/19

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.28

 
 • Почеток: 10:30 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/20

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.29

 
 • Почеток: 11:00 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/21

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.31

 
 • Почеток: 11:30 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/22

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.34

 
 • Почеток: 12:00 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/23

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.38

 
 • Почеток: 12:30 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/24

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.41

 
 • Почеток: 13:00 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/25

Велес  /  Урбанистички план вон населено место за изградба на комплекс со намена А4-времено сместување-викенд  /  1.42

 
 • Почеток: 13:30 Jul 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Jul 08, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/26

Велес  /  Измена и дополна на урбанистички план вон населено место-урбана единица 2-блок 1 и 2-езеро Младост  /  1.1

 
 • Почеток: 09:00 Jul 21, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 21, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-2016/27

Велес  /  Измена и дополна на урбанистички план вон населено место-урбана единица 2-блок 1 и 2-езеро Младост  /  1.12

 
 • Почеток: 09:30 Jul 21, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 21, 2016
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-1-3

Валандово  /  УПВНМ Јосифово, за изградба на комплекс со намена Г2, Г3, Г4 на КП 652 КО Јосифово  /  1-3

 
 • Почеток: 09:30 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-1-1

Валандово  /  УПВНМ Јосифово, за изградба на комплекс со намена Г2, Г3, Г4 на КП 652 КО Јосифово  /  1-1

 
 • Почеток: 09:00 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-1-4

Валандово  /  УПВНМ Јосифово, за изградба на комплекс со намена Г2, Г3, Г4 на КП 652 КО Јосифово  /  1-4

 
 • Почеток: 10:00 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-1-6

Валандово  /  УПВНМ Јосифово, за изградба на комплекс со намена Г2, Г3, Г4 на КП 652 КО Јосифово  /  1-6

 
 • Почеток: 10:30 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-1-7

Валандово  /  УПВНМ Јосифово, за изградба на комплекс со намена Г2, Г3, Г4 на КП 652 КО Јосифово  /  1-7

 
 • Почеток: 11:00 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-1-8

Валандово  /  УПВНМ Јосифово, за изградба на комплекс со намена Г2, Г3, Г4 на КП 652 КО Јосифово  /  1-8

 
 • Почеток: 11:30 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-1-9

Валандово  /  УПВНМ Јосифово, за изградба на комплекс со намена Г2, Г3, Г4 на КП 652 КО Јосифово  /  1-9

 
 • Почеток: 12:00 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.2/2016

Богданци  /  УПВНМ за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производтсво и дистриб  /  ГП.4

 
 • Почеток: 10:20 Jul 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:35 Jul 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: аукција за ГП.4 , КП 6634/3

Аукција бр 1.1/2016

Богданци  /  УПВНМ за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производтсво и дистриб  /  ГП.1

 
 • Почеток: 10:00 Jul 29, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 29, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: аукција за ГП.1 КП број 6608/21

Аукција бр 06/2016-10.2

Скопје - Гази Баба  /  Маџари - Хиподром  /  10.2

 
 • Почеток: 10:00 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-10.4

Скопје - Гази Баба  /  Маџари - Хиподром  /  10.4

 
 • Почеток: 10:15 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-10.6

Скопје - Гази Баба  /  Маџари - Хиподром  /  10.6

 
 • Почеток: 10:30 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-10.7

Скопје - Гази Баба  /  Маџари - Хиподром  /  10.7

 
 • Почеток: 10:45 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-10.8

Скопје - Гази Баба  /  Маџари - Хиподром  /  10.8

 
 • Почеток: 11:00 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2016-10.27

Скопје - Гази Баба  /  Маџари - Хиподром  /  10.27

 
 • Почеток: 11:15 Jul 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jul 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k1/2016

Кавадарци  /  ДУП за плански опфат Дисанска - Кавадарци 2009-2014  /  1.3

 
 • Почеток: 10:00 Aug 03, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 03, 2016
 • Почетна цена: 1380 MKD
 • Минимално наддавање: 140 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k2/2016

Кавадарци  /  ДУП за плански опфат Дисанска - Кавадарци 2009-2014  /  1.12

 
 • Почеток: 10:30 Aug 03, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 03, 2016
 • Почетна цена: 1380 MKD
 • Минимално наддавање: 140 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k3/2016

Кавадарци  /  ДУП за плански опфат Дисанска - Кавадарци 2009-2014  /  1.13

 
 • Почеток: 11:00 Aug 03, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 03, 2016
 • Почетна цена: 1380 MKD
 • Минимално наддавање: 140 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k4/2016

Кавадарци  /  ДУП за ЕУ Рајко Жинзифов 2001-2006 Кавадарци  /  20.11

 
 • Почеток: 11:30 Aug 03, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 03, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k5/2016

Кавадарци  /  ДУП за ЕУ Рајко Жинзифов 2001-2006 Кавадарци  /  20.12

 
 • Почеток: 12:00 Aug 03, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 03, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k6/2016

Кавадарци  /  ДУП за дел од УБ 13К Слога 2011-2016 Кавадарци  /  1.79

 
 • Почеток: 12:30 Aug 03, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 03, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
02/2016-9.1.50 ГП бр. 9.1.50 Jun 24, 2016 12:45:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
02/2016-9.149 9.1.49 Jun 24, 2016 12:15:00 61 MKD 81 MKD Оттуѓена Детали
02/2016-9.1.44 9.1.44 Jun 24, 2016 12:09:00 61 MKD 990 MKD Оттуѓена Детали
02/2016-9.1.43 9.1.43 Jun 24, 2016 11:55:00 61 MKD 950 MKD Оттуѓена Детали
02/2016-9.1.41 9.1.41 Jun 24, 2016 10:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...