Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 4/2015

Гостивар  /  Детален урбанистички план на општина Гостивар  /  27.11

 
 • Почеток: 12:00 Feb 09, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Feb 09, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 150 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2015

Гостивар  /  Детален урбанистички план на општина Гостивар  /  27.8

 
 • Почеток: 12:00 Feb 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Feb 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 150 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5/2015

Гостивар  /  Детален урбанистички план на општина Гостивар  /  27.7

 
 • Почеток: 12:00 Feb 10, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Feb 10, 2016
 • Почетна цена: 400 MKD
 • Минимално наддавање: 150 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-3.19

Скопје - Аеродром  /  ДУП за населба Лисиче Урбан блок 1 донесен со одлу  /  3.19

 
 • Почеток: 10:00 Feb 12, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 12, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06/2015

Гостивар  /  Детален урбанистички план на општина Гостивар  /  27.1

 
 • Почеток: 12:00 Feb 11, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Feb 11, 2016
 • Почетна цена: 400 MKD
 • Минимално наддавање: 150 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-1

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.2

 
 • Почеток: 09:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-2

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.3

 
 • Почеток: 09:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-3

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.5

 
 • Почеток: 09:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-4

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.6

 
 • Почеток: 09:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-5

Неготино  /  ДУП Урбана заедница 5, урбан блок 5.1-Неготино  /  128

 
 • Почеток: 10:00 Feb 16, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 16, 2016
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-6

Неготино  /  ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.2 и УЗ 7 дел од УБ 7.3  /  187

 
 • Почеток: 10:00 Feb 16, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 16, 2016
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-7

Неготино  /  ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.2 и УЗ 7 дел од УБ 7.3  /  208

 
 • Почеток: 10:00 Feb 16, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 16, 2016
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-8

Неготино  /  ДУП за УЗ 6 дел од УБ 6.2 и УЗ 7 дел од УБ 7.3  /  221

 
 • Почеток: 10:00 Feb 16, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 16, 2016
 • Почетна цена: 373 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-9

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  3

 
 • Почеток: 11:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-10

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  4

 
 • Почеток: 11:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-11

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  6

 
 • Почеток: 11:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-12

Неготино  /  УПВНМ за изградба на сончеви фотоволтаични централи за дел од КП 1086/1 м.в. „Раткин дол“ со Одлука  /  8

 
 • Почеток: 11:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2016-13

Неготино  /  ДУП локалитет „ИНДУСТРИСКА ЗОНА“ урбан блок 1-Него  /  2.2

 
 • Почеток: 12:00 Feb 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Feb 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k5-2016

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  5

 
 • Почеток: 10:00 Feb 22, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 22, 2016
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k8-2016

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  8

 
 • Почеток: 10:00 Feb 22, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 22, 2016
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр i12-2016

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „ИВАНИ ДОЛ“-втор дел УЕ „Ѕ“, Блок „Ѕ1“  /  12

 
 • Почеток: 10:00 Feb 22, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Feb 22, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 16/2016-4

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  23.2

 
 • Почеток: 13:00 Mar 01, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Mar 01, 2016
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 16/2016-1

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22,10

 
 • Почеток: 10:00 Mar 01, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 01, 2016
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 16/2016-3

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22. 15

 
 • Почеток: 12:00 Mar 01, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Mar 01, 2016
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 16/2016-2

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22. 14

 
 • Почеток: 11:00 Mar 01, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 01, 2016
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
3/2015 27.14a Feb 08, 2016 12:15:00 61 MKD 500 MKD Оттуѓена Детали
СВН 10 ДЕЛ Автобуска 10 Feb 05, 2016 13:07:00 1100 MKD 6930 MKD Оттуѓена Детали
СВН 44 Гороб.Пат 44 Feb 05, 2016 11:15:00 373 MKD 411 MKD Оттуѓена Детали
СВН 33 Гороб.Пат 33 Feb 05, 2016 10:15:00 373 MKD 411 MKD Оттуѓена Детали
СВН 34 Гороб.Пат 34 Feb 05, 2016 10:15:00 373 MKD 411 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...