Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр ЗР 4.20

Скопје - Карпош  /  ДУП (изменување и дополнување) Злокуќани дел од блок 5 деловни и сервисни дејности  /  4.20

 
 • Почеток: 10:00 Oct 24, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Oct 24, 2014
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5/2014-11.4

Дојран  /  Урбанистички план за село Дојран, Локалитет Сретеново, Блокови 7, 8, 9, 10 и 11  /  11.4

 
 • Почеток: 10:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 760 MKD
 • Минимално наддавање: 76 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2084

Штип  /  Детален урбанистички план за дел од индустриска зона „Север“ дел од УЕ.62 донесен со одлука бр.07-85  /  62.9

 
 • Почеток: 19:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 19:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 62.9 од ДУП за дел од индустриска зона север, дел од УЕ 62

Аукција бр 2085

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  164

 
 • Почеток: 08:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 164, ДУП „Баби 5“

Аукција бр 2086

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  168

 
 • Почеток: 09:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 168, ДУП „Баби 5“

Аукција бр 2087

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  188

 
 • Почеток: 09:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 188

Аукција бр 2088

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  216

 
 • Почеток: 10:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 216

Аукција бр 2089

Штип  /  Детален урбанистички план за нас.„Баби 6 - 2003“  /  4.8

 
 • Почеток: 10:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 4.8

Аукција бр 2090

Штип  /  Детален урбанистички план за дек од нас. Блок 2000 за УП.2019 и 2020 донесен со одлука бр.07-854/1 о  /  19.1

 
 • Почеток: 11:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 19.1

Аукција бр 2091

Штип  /  Детален урбанистички план за дек од нас. Блок 2000 за УП.2019 и 2020 донесен со одлука бр.07-854/1 о  /  19.2

 
 • Почеток: 11:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 19.2

Аукција бр 2092

Штип  /  Детален урбанистички план за дек од нас. Блок 2000 за УП.2019 и 2020 донесен со одлука бр.07-854/1 о  /  19.3

 
 • Почеток: 12:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 19.3

Аукција бр 2093

Штип  /  Детален урбанистички план за дек од нас. Блок 2000 за УП.2019 и 2020 донесен со одлука бр.07-854/1 о  /  20.1

 
 • Почеток: 12:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 20.1

Аукција бр 2094

Штип  /  Детален урбанистички план за дек од нас. Блок 2000 за УП.2019 и 2020 донесен со одлука бр.07-854/1 о  /  20.2

 
 • Почеток: 13:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 20.2

Аукција бр 2095

Штип  /  Детален урбанистички план измена и дополнување на ДУП во поранешна ПИ Македонка дел од УБ.65, 67, 6  /  65-12

 
 • Почеток: 13:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 65-12

Аукција бр 2096

Штип  /  ДУП за дел од Блок 65 и 67 индустриска зона донесен со Одлука бр. 0701-3834/1 од 14.07.2010  /  65-13

 
 • Почеток: 14:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 65-13

Аукција бр 2097

Штип  /  ДУП за населба ,,Балканска,, донесен со Одлука бр.08-432/1 од 18.06.1999  /  1

 
 • Почеток: 14:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 1

Аукција бр 2098

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“ Работна зона  /  2

 
 • Почеток: 15:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 2

Аукција бр 2099

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“ Работна зона  /  3

 
 • Почеток: 15:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 3

Аукција бр 2100

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“ Работна зона  /  5

 
 • Почеток: 16:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 5

Аукција бр 2101

Штип  /  Детален урбанистички план измена и дополнување на ДУП во поранешна ПИ Македонка дел од УБ.65, 67, 6  /  68.1

 
 • Почеток: 16:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 68.1

Аукција бр 2102

Штип  /  Детален урбанистички план измена и дополнување на ДУП во поранешна ПИ Македонка дел од УБ.65, 67, 6  /  68.2

 
 • Почеток: 17:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 17:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 68.2

Аукција бр 2103

Штип  /  Детален урбанистички план измена и дополнување на ДУП во поранешна ПИ Македонка дел од УБ.65, 67, 6  /  68.3

 
 • Почеток: 17:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 17:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 68.3

Аукција бр 2104

Штип  /  Детален урбанистички план измена и дополнување на ДУП во поранешна ПИ Македонка дел од УБ.65, 67, 6  /  68.4

 
 • Почеток: 18:00 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 18:15 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 68.4

Аукција бр 2105

Штип  /  Детален урбанистички план измена и дополнување на ДУП во поранешна ПИ Македонка дел од УБ.65, 67, 6  /  68.5-12

 
 • Почеток: 18:30 Oct 22, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 18:45 Oct 22, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: ГП 68.5

Аукција бр 6/2014-1.1

Василево  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделс  /  1.1

 
 • Почеток: 09:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2014-9.15

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.15

 
 • Почеток: 12:30 Oct 21, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Oct 21, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АУбр.6.86/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.86

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр,6.97/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.97

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.105/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.105

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.110/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.110

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.114/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.114

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.116

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.116

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.117/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.117

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.118/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.118

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.74/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.74

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Б1

Аукција бр АУбр.6.16/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.16

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-лесна незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намени

Аукција бр МБ1501

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.1 за Македонски Брод  /  13.18

 
 • Почеток: 09:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1502

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1503

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1504

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 11:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1505

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 11:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1506

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 3  /  1.3

 
 • Почеток: 11:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.2

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр. 2

 
 • Почеток: 11:30 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр1

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр. 1

 
 • Почеток: 11:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.4

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр.4

 
 • Почеток: 12:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/1

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  11.19

 
 • Почеток: 09:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  11.21

 
 • Почеток: 10:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/3

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.24

 
 • Почеток: 11:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/4

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.26

 
 • Почеток: 13:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/5

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.28

 
 • Почеток: 14:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/6

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.31

 
 • Почеток: 15:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/7

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.6

 
 • Почеток: 09:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/8

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.7

 
 • Почеток: 10:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/9

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.9

 
 • Почеток: 11:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/10

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.10

 
 • Почеток: 13:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/11

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:39  /  В23.2

 
 • Почеток: 14:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/12

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б103.1

 
 • Почеток: 15:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/13

Кочани  /  ДУП на Оризари ДЛ:14  /  В22.18

 
 • Почеток: 09:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/14

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.7

 
 • Почеток: 10:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/15

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.9

 
 • Почеток: 11:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/16

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А15.14

 
 • Почеток: 13:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/17

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А27.9

 
 • Почеток: 14:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/18

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.1

 
 • Почеток: 15:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/19

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.2

 
 • Почеток: 09:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/20

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.3

 
 • Почеток: 10:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/21

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  3.14

 
 • Почеток: 11:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/22

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  3.15

 
 • Почеток: 13:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/23

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  3.19

 
 • Почеток: 09:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/24

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.1

 
 • Почеток: 10:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/25

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.2

 
 • Почеток: 11:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/26

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.3

 
 • Почеток: 12:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/27

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 13:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/28

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 14:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/29

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 15:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 1/2014-4

Скопје - Бутел  /  ДУП Урбан блок помеѓу ул. Босна и Херцеговина и Лазо Трповски, локалитет СА-СА измена и дополна  /  4

 
 • Почеток: 11:00 Nov 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 10-2014-1

Велес  /  ДУП за ЦГП дел од УБ32 во УЕ1 IV  /  2.20

 
 • Почеток: 09:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-2

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  9

 
 • Почеток: 09:30 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-3

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  17

 
 • Почеток: 10:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-4

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  28

 
 • Почеток: 10:30 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-5

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  29

 
 • Почеток: 11:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-6

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  34

 
 • Почеток: 11:30 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 7/2014-4.17

Скопје - Аеродром  /  ДУП за населба Лисиче Урбан блок 1 донесен со одлу  /  4.17

 
 • Почеток: 09:00 Nov 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Nov 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2014-4.18

Скопје - Аеродром  /  ДУП за населба Лисиче Урбан блок 1 донесен со одлу  /  4.18

 
 • Почеток: 10:00 Nov 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2014-4.19

Скопје - Аеродром  /  ДУП за населба Лисиче Урбан блок 1 донесен со одлу  /  4.19

 
 • Почеток: 11:00 Nov 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2014-12.56

Скопје - Ѓорче Петров  /  ДУП за МЗ Ѓорче Петров – 37 и МЗ Мирче Ацев – 38 Северен дел  /  12.56

 
 • Почеток: 12:00 Nov 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  3

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  4

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  6

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 62/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  62

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 63/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  63

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  17

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  18

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 27/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  27 Жабени

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 33/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  33

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 34/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  34 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 39/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  39

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 40/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  40

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 47/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  47

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 71/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  71

 
 • Почеток: 11:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 78/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  78 Жабени

 
 • Почеток: 11:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 79/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  79 Жабени

 
 • Почеток: 11:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: