Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 5/2014-11.4

Дојран  /  Урбанистички план за село Дојран, Локалитет Сретеново, Блокови 7, 8, 9, 10 и 11  /  11.4

 
 • Почеток: 10:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 760 MKD
 • Минимално наддавање: 76 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2014-1.1

Василево  /  УПВНМ за изградба на стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделс  /  1.1

 
 • Почеток: 09:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АУбр.6.86/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.86

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр,6.97/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.97

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.105/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.105

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.110/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.110

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.114/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.114

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.116

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.116

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.117/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.117

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.118/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.118

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр АУбр.6.74/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.74

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Б1

Аукција бр АУбр.6.16/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.16

 
 • Почеток: 10:30 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-лесна незагадувачка индустрија со компатибилни класи на намени

Аукција бр МБ1501

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.1 за Македонски Брод  /  13.18

 
 • Почеток: 09:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1502

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1503

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 10:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1504

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 11:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1505

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 11:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр МБ1506

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 3  /  1.3

 
 • Почеток: 11:00 Oct 31, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 31, 2014
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.2

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр. 2

 
 • Почеток: 11:30 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр1

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр. 1

 
 • Почеток: 11:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП бр.4

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр.4

 
 • Почеток: 12:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/1

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  11.19

 
 • Почеток: 09:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  11.21

 
 • Почеток: 10:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/3

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.24

 
 • Почеток: 11:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/4

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.26

 
 • Почеток: 13:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/5

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.28

 
 • Почеток: 14:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/6

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.31

 
 • Почеток: 15:00 Oct 27, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Oct 27, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/7

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.6

 
 • Почеток: 09:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/8

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.7

 
 • Почеток: 10:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/9

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.9

 
 • Почеток: 11:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/10

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.10

 
 • Почеток: 13:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/11

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:39  /  В23.2

 
 • Почеток: 14:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/12

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б103.1

 
 • Почеток: 15:00 Oct 28, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Oct 28, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/13

Кочани  /  ДУП на Оризари ДЛ:14  /  В22.18

 
 • Почеток: 09:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/14

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.7

 
 • Почеток: 10:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/15

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.9

 
 • Почеток: 11:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/16

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А15.14

 
 • Почеток: 13:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/17

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А27.9

 
 • Почеток: 14:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/18

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.1

 
 • Почеток: 15:00 Oct 29, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Oct 29, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/19

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.2

 
 • Почеток: 09:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/20

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.3

 
 • Почеток: 10:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/21

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  3.14

 
 • Почеток: 11:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/22

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  3.15

 
 • Почеток: 13:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/23

Кочани  /  ДУПВНМ Викенд населба Пониква  /  3.19

 
 • Почеток: 09:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/24

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.1

 
 • Почеток: 10:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/25

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.2

 
 • Почеток: 11:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/26

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.3

 
 • Почеток: 12:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/27

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 13:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/28

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 14:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/29

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 15:00 Nov 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Nov 03, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОБ 1/2014-4

Скопје - Бутел  /  ДУП Урбан блок помеѓу ул. Босна и Херцеговина и Лазо Трповски, локалитет СА-СА измена и дополна  /  4

 
 • Почеток: 11:00 Nov 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 10-2014-1

Велес  /  ДУП за ЦГП дел од УБ32 во УЕ1 IV  /  2.20

 
 • Почеток: 09:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-2

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  9

 
 • Почеток: 09:30 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-3

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  17

 
 • Почеток: 10:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-4

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  28

 
 • Почеток: 10:30 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-5

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  29

 
 • Почеток: 11:00 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 10-2014-6

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  34

 
 • Почеток: 11:30 Oct 30, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Oct 30, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: домување во станбена куќа

Аукција бр 7/2014-4.17

Скопје - Аеродром  /  ДУП за населба Лисиче Урбан блок 1 донесен со одлу  /  4.17

 
 • Почеток: 09:00 Nov 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Nov 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2014-4.18

Скопје - Аеродром  /  ДУП за населба Лисиче Урбан блок 1 донесен со одлу  /  4.18

 
 • Почеток: 10:00 Nov 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2014-4.19

Скопје - Аеродром  /  ДУП за населба Лисиче Урбан блок 1 донесен со одлу  /  4.19

 
 • Почеток: 11:00 Nov 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2014-12.56

Скопје - Ѓорче Петров  /  ДУП за МЗ Ѓорче Петров – 37 и МЗ Мирче Ацев – 38 Северен дел  /  12.56

 
 • Почеток: 12:00 Nov 11, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 11, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  3

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  4

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  6

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 62/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  62

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 63/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  63

 
 • Почеток: 10:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  17

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  18

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 27/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  27 Жабени

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 33/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  33

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 34/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  34 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 39/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  39

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 40/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  40

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 47/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  47

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 71/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  71

 
 • Почеток: 11:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 78/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  78 Жабени

 
 • Почеток: 11:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 79/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  79 Жабени

 
 • Почеток: 11:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 80/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  80 Жабени

 
 • Почеток: 11:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 12.68

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.68

 
 • Почеток: 12:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 7.2

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  7.2

 
 • Почеток: 12:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 4.19

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  4.19

 
 • Почеток: 12:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.7

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.7

 
 • Почеток: 12:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.8

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.8

 
 • Почеток: 12:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.9

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.9

 
 • Почеток: 12:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.10

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.10

 
 • Почеток: 12:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.2

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.2

 
 • Почеток: 13:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.3

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.3

 
 • Почеток: 13:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.4

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.4

 
 • Почеток: 13:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 12.135

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.135

 
 • Почеток: 13:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 12.136

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.136

 
 • Почеток: 13:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 12.137

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.137

 
 • Почеток: 13:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 12.140

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.140

 
 • Почеток: 13:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 27/14

Битола  /  ДУП за „Дел од градската работна зона северно од патот Битола с.Новаци“  /  27

 
 • Почеток: 14:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 15/2014

Битола  /  ДУП за „Дел од градската работна зона северно од патот Битола с.Новаци“  /  15

 
 • Почеток: 14:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.2/2014

Битола  /  ДУП за урбана четврт-локалитет Француски Гробишта Блок 1  /  1.2

 
 • Почеток: 14:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  20

 
 • Почеток: 10:30 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 68/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  68 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Nov 19, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 19, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 412

Илинден  /  УП за вон населено место Кадино, Локалитет 19  /  1.8

 
 • Почеток: 10:30 Nov 21, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 21, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 413

Илинден  /  УП за вон населено место Кадино, Локалитет 19  /  1.9

 
 • Почеток: 10:30 Nov 21, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 21, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 414