Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 22/1

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  08.07

 
 • Почеток: 09:00 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/2

Кочани  /  ДУП за дел од Прокарка-блок 5,6и10  /  08.08

 
 • Почеток: 10:00 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 60 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/3

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А15.14

 
 • Почеток: 11:00 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/5

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.26

 
 • Почеток: 13:00 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/6

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.28

 
 • Почеток: 14:00 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/7

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  А81.31

 
 • Почеток: 15:00 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/8

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  А92.1

 
 • Почеток: 09:00 Dec 01, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 01, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/9

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  А92.2

 
 • Почеток: 10:00 Dec 01, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 01, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/10

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  А92.3

 
 • Почеток: 11:00 Dec 01, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 01, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/11

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.7

 
 • Почеток: 12:00 Dec 01, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 01, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/12

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б3.9

 
 • Почеток: 13:00 Dec 01, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 01, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/13

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.1

 
 • Почеток: 14:00 Dec 01, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Dec 01, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/14

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.2

 
 • Почеток: 15:00 Dec 01, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Dec 01, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/15

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:20  /  Б22.3

 
 • Почеток: 09:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/16

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:43  /  В38.24

 
 • Почеток: 10:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/17

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:30  /  А81.17

 
 • Почеток: 11:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/4

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:18  /  А27.9

 
 • Почеток: 12:00 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/18

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:25  /  Б102.8

 
 • Почеток: 12:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/19

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 3.1

 
 • Почеток: 13:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/20

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 3.2

 
 • Почеток: 14:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/21

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 3.3

 
 • Почеток: 15:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/22

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 3.4

 
 • Почеток: 09:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/23

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.1

 
 • Почеток: 10:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/24

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.2

 
 • Почеток: 11:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/25

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.3

 
 • Почеток: 12:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/26

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.5

 
 • Почеток: 13:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/27

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.6

 
 • Почеток: 14:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/28

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.7

 
 • Почеток: 15:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/29

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.8

 
 • Почеток: 09:00 Dec 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/30

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.9

 
 • Почеток: 10:00 Dec 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/31

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп. 5.10

 
 • Почеток: 11:00 Dec 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/32

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.11

 
 • Почеток: 12:00 Dec 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/33

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.21

 
 • Почеток: 13:00 Dec 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/34

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.23

 
 • Почеток: 14:00 Dec 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Dec 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/35

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.24

 
 • Почеток: 15:00 Dec 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Dec 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/36

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.25

 
 • Почеток: 09:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/37

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.26

 
 • Почеток: 10:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/38

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.27

 
 • Почеток: 11:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/39

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.28

 
 • Почеток: 12:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/40

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.29

 
 • Почеток: 13:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/41

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.30

 
 • Почеток: 14:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/42

Кочани  /  ДУП за викенд населба „Пониква“  /  нп 5.22

 
 • Почеток: 15:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 283 MKD
 • Минимално наддавање: 30 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/43

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.1

 
 • Почеток: 09:00 Dec 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/44

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.2

 
 • Почеток: 10:00 Dec 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/45

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.4

 
 • Почеток: 11:00 Dec 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/46

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г4.5

 
 • Почеток: 12:00 Dec 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/47

Кочани  /  ДУП на град Кочани ДЛ:42  /  Г5.9

 
 • Почеток: 13:00 Dec 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/48

Кочани  /  Измена и дополна на ДУП:50 и 51  /  3.8

 
 • Почеток: 14:00 Dec 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Dec 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 22/49

Кочани  /  Измена и дополна на ДУП:50 и 51  /  3.9

 
 • Почеток: 15:00 Dec 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 Dec 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02\2015

Скопје - Гази Баба  /  УЗ "Автокоманда" УБ 2Б  /  3.10

 
 • Почеток: 10:00 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 1200 MKD
 • Минимално наддавање: 120 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03\2015

Скопје - Гази Баба  /  дел од УЗ Маџари 2, УБ 5  /  2.21

 
 • Почеток: 10:15 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:30 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 1500 MKD
 • Минимално наддавање: 150 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 04\2015

Скопје - Гази Баба  /  УЗ "Автокоманда" УБ 2  /  2.1

 
 • Почеток: 10:30 Nov 30, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Nov 30, 2015
 • Почетна цена: 2400 MKD
 • Минимално наддавање: 240 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2001

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  8.28

 
 • Почеток: 10:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2002

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  8.29

 
 • Почеток: 10:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2003

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр,2 за Македонски Брод  /  10.38

 
 • Почеток: 10:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2004

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.4 за Македонски Брод  /  1.12

 
 • Почеток: 10:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2005

Македонски Брод  /  ДУП УЕ бр.4 за Македонски Брод  /  1.86

 
 • Почеток: 10:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 1100 MKD
 • Минимално наддавање: 110 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2006

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  1.2

 
 • Почеток: 11:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 350 MKD
 • Минимално наддавање: 35 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2007

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.1

 
 • Почеток: 11:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2008

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.2

 
 • Почеток: 11:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2009

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.3

 
 • Почеток: 11:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2010

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.12

 
 • Почеток: 11:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2011

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.13

 
 • Почеток: 12:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2012

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  19.15

 
 • Почеток: 12:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2013

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  20.4

 
 • Почеток: 12:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2014

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  20.5

 
 • Почеток: 13:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2015

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  20.6

 
 • Почеток: 13:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2016

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  20.15

 
 • Почеток: 13:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2017

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  20.16

 
 • Почеток: 13:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2018

Македонски Брод  /  Урбанистички план вон населено место-населба „Близанско“  /  20.17

 
 • Почеток: 13:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2019

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 1  /  1.1

 
 • Почеток: 14:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр MB2020

Македонски Брод  /  Локална урбанистичко планска документација за КО Инче 2  /  1.2

 
 • Почеток: 14:00 Dec 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Dec 02, 2015
 • Почетна цена: 150 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИН1

Илинден  /  УП за село Илинден, локалитет Спортски центар  /  2.29

 
 • Почеток: 10:30 Dec 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k52-2015

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  5

 
 • Почеток: 10:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k82-2015

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  8

 
 • Почеток: 10:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k92-2015

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  9

 
 • Почеток: 10:00 Dec 07, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 07, 2015
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 15/2015-1

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  22.22

 
 • Почеток: 10:00 Dec 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 09, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-1.

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  ГП 20.19

 
 • Почеток: 10:00 Nov 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Nov 27, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14/2015-2

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  20.20

 
 • Почеток: 11:00 Nov 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Nov 27, 2015
 • Почетна цена: 193 MKD
 • Минимално наддавање: 19 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.59-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.59

 
 • Почеток: 10:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.60-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.60

 
 • Почеток: 10:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.61-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.61

 
 • Почеток: 10:30 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.62-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.62

 
 • Почеток: 10:30 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.63-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.63

 
 • Почеток: 11:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.66-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.66

 
 • Почеток: 11:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.68-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.68

 
 • Почеток: 11:30 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.101-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.101

 
 • Почеток: 11:30 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9.1.102-Караорман

Гевгелија  /  ДУП за Блок 9 - 9.1 и 9.2  /  ГП бр. 9.1.102

 
 • Почеток: 12:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3.1.53-Пазар

Гевгелија  /  ДУП за Блок 3.1-Гевгелија  /  3.1.53

 
 • Почеток: 12:00 Dec 03, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 03, 2015
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.1

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  ГП 2.1

 
 • Почеток: 09:20 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:35 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.2

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.2

 
 • Почеток: 11:20 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:35 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.3

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.10

 
 • Почеток: 12:00 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.4

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.6

 
 • Почеток: 10:40 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:55 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.5

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.3

 
 • Почеток: 12:40 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:55 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.6

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.5

 
 • Почеток: 10:00 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.7

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.9

 
 • Почеток: 09:00 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.8

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.4

 
 • Почеток: 11:40 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:55 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.9

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.7

 
 • Почеток: 10:20 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:35 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.10

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  2.8

 
 • Почеток: 11:00 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.11

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  1.4/1

 
 • Почеток: 09:40 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:55 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.12

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  1.3

 
 • Почеток: 12:20 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:35 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 110 MKD
 • Минимално наддавање: 11 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.13

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  1.1

 
 • Почеток: 13:00 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.14

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  1.2

 
 • Почеток: 13:20 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:35 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12.15

Сопиште  /  Урбанистички план вон населено место, туристичко рекреативен центар - Козјак КО Света Петка, место в  /  1.5

 
 • Почеток: 13:40 Dec 21, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:55 Dec 21, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис