Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр ОИ8

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.10

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ9

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.11

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ10

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.12

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ11

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.13

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ12

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.14

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-4.08

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  4.08

 
 • Почеток: 09:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-4.09

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  4.09

 
 • Почеток: 09:15 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:30 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-4.16

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  4.16

 
 • Почеток: 09:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.02

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.02

 
 • Почеток: 09:45 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:00 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.03

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.03

 
 • Почеток: 10:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.04

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.04

 
 • Почеток: 10:15 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:30 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.05

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.05

 
 • Почеток: 10:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.06

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.06

 
 • Почеток: 10:45 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:00 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-5.07

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.07

 
 • Почеток: 11:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-6.29

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.29

 
 • Почеток: 11:15 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:30 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-8.12

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.12

 
 • Почеток: 11:30 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-8.17

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.17

 
 • Почеток: 11:45 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:00 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-8.18

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  8.18

 
 • Почеток: 12:00 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2016-9.19

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  9.19

 
 • Почеток: 12:15 Jul 07, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:30 Jul 07, 2016
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
14-1/2016 136 May 20, 2016 10:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
13-1/2016 133 May 20, 2016 09:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
12-1/2016 135 May 19, 2016 12:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
11-1/2016 134 May 19, 2016 10:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
10-1/2016 11 May 19, 2016 09:45:00 61 MKD 760 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...