Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 1/2014

Желино  /  Урбанистички план за село „Желино“  /  17.2

 
 • Почеток: 10:00 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 220 MKD
 • Минимално наддавање: 22 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Градежно земјиште за изградба на Д3-спорт и рекреација со компатибилни намени

Аукција бр 3/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  3

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  4

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  6

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 62/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  62

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 63/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  63

 
 • Почеток: 10:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 900 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  17

 
 • Почеток: 10:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  18

 
 • Почеток: 10:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 27/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  27 Жабени

 
 • Почеток: 10:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 34/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  34 Жабени

 
 • Почеток: 10:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 47/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  47

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 68/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  68 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 78/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  78 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 79/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  79 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 80/2014

Битола  /  урбанистички план вон населено место „Јужна индустриска зона Жабени“  /  80 Жабени

 
 • Почеток: 11:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 12.68

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  12.68

 
 • Почеток: 11:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 7.2

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  7.2

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 4.19

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  4.19

 
 • Почеток: 12:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 1003 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.7

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.7

 
 • Почеток: 12:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.8

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.8

 
 • Почеток: 12:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.9

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.9

 
 • Почеток: 12:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 2.10

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  2.10

 
 • Почеток: 12:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.2

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.2

 
 • Почеток: 13:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 13:30 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.3

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.3

 
 • Почеток: 13:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.4

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.4

 
 • Почеток: 13:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр АРМ 9.8

Битола  /  ДУП за АРМ Четврт 1,2 и 3  /  9.8

 
 • Почеток: 13:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 2570 MKD
 • Минимално наддавање: 257 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 27/14

Битола  /  ДУП за „Дел од градската работна зона северно од патот Битола с.Новаци“  /  27

 
 • Почеток: 13:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 15/2014

Битола  /  ДУП за „Дел од градската работна зона северно од патот Битола с.Новаци“  /  15

 
 • Почеток: 13:30 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.2/2014

Битола  /  ДУП за урбана четврт-локалитет Француски Гробишта Блок 1  /  1.2

 
 • Почеток: 14:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1.4/2014

Битола  /  ДУП за урбана четврт-локалитет Француски Гробишта Блок 1  /  1.4

 
 • Почеток: 14:00 Aug 05, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 05, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2.14/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.14

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2-лесна незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена

Аукција бр 2.15/2014

Петровец  /  Урбанистички план за вон населено место Ќојлија измена и дополна Блок 2  /  2.15

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2 лесна незагадувачка индустрија со компатибилна класа на намена

Аукција бр 6.28/2014

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.28

 
 • Почеток: 10:00 Aug 20, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 20, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Г2 лесна незагадувачка индустрија со комаптибилна класа на намена

Аукција бр 01-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 14  /  225

 
 • Почеток: 11:00 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 14  /  ГП бр.98

 
 • Почеток: 11:30 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 21  /  ГП бр.30

 
 • Почеток: 12:00 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 04-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 23  /  ГП бр.68

 
 • Почеток: 12:30 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 05-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 26  /  ГП бр.26-89

 
 • Почеток: 13:00 Aug 04, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 04, 2014
 • Почетна цена: 943 MKD
 • Минимално наддавање: 100 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 06-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  34,3,1

 
 • Почеток: 11:00 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 07-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  36,3,1

 
 • Почеток: 11:30 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  37,3,1

 
 • Почеток: 12:00 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 09-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  38,3,1

 
 • Почеток: 12:30 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 10-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  39,3,1

 
 • Почеток: 13:00 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  43,3,1

 
 • Почеток: 13:30 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  44,3,1

 
 • Почеток: 14:00 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  45,3,1

 
 • Почеток: 14:30 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  46,3,1

 
 • Почеток: 11:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 15-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  47,3,1

 
 • Почеток: 11:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 16-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  48,3,1

 
 • Почеток: 12:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 17-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 3  /  57,3,1

 
 • Почеток: 12:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 18-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 5  /  85,5,1

 
 • Почеток: 13:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 20-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 4  /  1.1

 
 • Почеток: 14:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 21-01/2014

Струмица  /  ДУП УБ 17 и 17/1  /  ГП.бр.17/1.3

 
 • Почеток: 14:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 373

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино лок. Ограѓа  /  1.1

 
 • Почеток: 10:30 Aug 21, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 21, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-01

Велес  /  Детален урбанистички план локалитет Тунел-2, УЕ12, дел од блок 58 и 59 Општина Велес  /  4,1

 
 • Почеток: 09:00 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-02

Велес  /  Детален урбанистички план локалитет Тунел-2, УЕ12, дел од блок 58 и 59 Општина Велес  /  4,9

 
 • Почеток: 09:30 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-03

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  9

 
 • Почеток: 10:00 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 58 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-04

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  17

 
 • Почеток: 10:30 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 58 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-05

Велес  /  Детален урбанистички план: дел од МЗ Алексо Демниевски и дел од МЗ Васа Кошулчева  /  28

 
 • Почеток: 11:00 Aug 14, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 14, 2014
 • Почетна цена: 583 MKD
 • Минимално наддавање: 58 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-06

Велес  /  Детален урбанистички план за дел од Тунел-2  /  1.2

 
 • Почеток: 08:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-07

Велес  /  Детален урбанистички план за дел од Тунел-2  /  1.3

 
 • Почеток: 09:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-08

Велес  /  Детален урбанистички план за дел од Тунел-2  /  1.4

 
 • Почеток: 09:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-09

Велес  /  Детален урбанистички план за дел од Тунел-2  /  1.5

 
 • Почеток: 10:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-10

Велес  /  Детален урбанистички план за дел од Тунел-2  /  1.6

 
 • Почеток: 10:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-11

Велес  /  Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г-2-Лесна и незагадувачка индустри  /  1.01/1

 
 • Почеток: 11:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-12

Велес  /  Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г-2-Лесна и незагадувачка индустри  /  1.01/4

 
 • Почеток: 11:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-13

Велес  /  Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г-2-Лесна и незагадувачка индустри  /  1.01/5

 
 • Почеток: 12:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-14

Велес  /  Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г-2-Лесна и незагадувачка индустри  /  1.01/6

 
 • Почеток: 12:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-15

Велес  /  Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г-2-Лесна и незагадувачка индустри  /  1.01/8

 
 • Почеток: 13:00 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 08-2014-16

Велес  /  Архитектонско урбанистички проект за стопански комплекс со намена Г-2-Лесна и незагадувачка индустри  /  1.01/11

 
 • Почеток: 13:30 Aug 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Aug 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 374

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.3

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 375

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.4

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 376

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.5

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 377

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.6

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 378

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.7

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 379

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.8

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 380

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.9

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 381

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.24

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 382

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.43

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 383

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.75

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 384

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.76

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 385

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.77

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ 386

Илинден  /  УПС Илинден,Марино и дел од КО Кадино бл.32  /  2.78

 
 • Почеток: 10:30 Aug 13, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Aug 13, 2014
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 2.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  2.1

 
 • Почеток: 10:30 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 1.1

Пробиштип  /  ДУП за СРТЦ Пониква  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 21

Пробиштип  /  ДУП за УБ 11 УМ 1,2,3(2)  /  21

 
 • Почеток: 08:30 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:00 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 22

Пробиштип  /  ДУП за УБ 2.1  /  22

 
 • Почеток: 09:00 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр AU 23

Пробиштип  /  ДУП за УБ 2.1  /  23

 
 • Почеток: 09:30 Aug 26, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 Aug 26, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 24.02/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.02

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.03/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.03

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.04/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.04

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.05/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.05

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.06/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.06

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.07/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.07

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.08/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.08

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.09/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.09

 
 • Почеток: 10:00 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.10/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.10

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.17/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.17

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.18/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.18

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.19/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.19

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1

Аукција бр 24.20/2014

Петровец  /  Измена и дополна на Урбанистички план за солно Коњари Блок Б4, Б5, Б18, Б21, Б22, Б23, Б24, Б25, Б26  /  24.20

 
 • Почеток: 10:30 Sep 03, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Sep 03, 2014
 • Почетна цена: 118 MKD
 • Минимално наддавање: 12 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1