Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 02/2015-1.58

Ресен  /  ДУП: Дел од УЕ 3, Зона 1, Блок 1  /  1.58

 
 • Почеток: 10:00 Mar 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02/2015-1.35

Ресен  /  ДУП: Дел од УЕ 3, Зона 1, Блок 1  /  1.35

 
 • Почеток: 11:00 Mar 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/15

Охрид  /  ДУП за УЗ1, блок 1,2, блок 1.4 и дел од блок 3,4 Охрид  /  1.2.293

 
 • Почеток: 10:00 Mar 02, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 02, 2015
 • Почетна цена: 1543 MKD
 • Минимално наддавање: 154 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-9.13

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  9.13

 
 • Почеток: 13:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-4.15

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  4.15

 
 • Почеток: 12:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-4.14

Пехчево  /  УДНМ: Туристички локалитет Равна Река плански период 2010-2015  /  4.14

 
 • Почеток: 12:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-1.01

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.01

 
 • Почеток: 14:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-1.05

Пехчево  /  АУП: Откупен пункт за земјоделски производи  /  1.05

 
 • Почеток: 14:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.33

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.33

 
 • Почеток: 10:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.36

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.36

 
 • Почеток: 09:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.39

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.39

 
 • Почеток: 09:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.38

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.38

 
 • Почеток: 10:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-6.21

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  6.21

 
 • Почеток: 11:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-5.37

Пехчево  /  УПВНМ:Туристички локалитет Равна река, плански период 2010-2015  /  5.37

 
 • Почеток: 11:00 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 148 MKD
 • Минимално наддавање: 15 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 03/2015-1.1

Пехчево  /  ДУПД: Бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р1302, КО Црник Општина Пехчево  /  1.1

 
 • Почеток: 13:30 Mar 05, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 Mar 05, 2015
 • Почетна цена: 210 MKD
 • Минимално наддавање: 21 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2015-2.3

Скопје - Центар  /  ДУП за дел од Спортско-рекреативен центар „Кале“, Блок 2  /  2.3

 
 • Почеток: 10:00 Mar 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 09, 2015
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4/2015-4.18

Скопје - Аеродром  /  ДУП за населба Лисиче Урбан блок 1 донесен со одлу  /  4.18

 
 • Почеток: 11:00 Mar 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 09, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 01/2015 - 1

Гевгелија  /  ЛУПД за Откупно дистрибутивен центар (откуп на земјоделски производи) во КО Негорци  /  ГП бр. 1

 
 • Почеток: 11:00 Mar 04, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 04, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ГП 4.24

Скопје - Карпош  /  ДУП (изменување и дополнување) Злокуќани дел од блок 5 деловни и сервисни дејности  /  4.24

 
 • Почеток: 10:00 Mar 10, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 10, 2015
 • Почетна цена: 6000 MKD
 • Минимално наддавање: 600 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5/2015-2.7

Скопје - Ѓорче Петров  /  Урбанистички план вон населено место „Клучка Стопа  /  2.7

 
 • Почеток: 10:00 Mar 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5/2015-2.8

Скопје - Ѓорче Петров  /  Урбанистички план вон населено место „Клучка Стопа  /  2.8

 
 • Почеток: 11:00 Mar 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5/2015-2.16

Скопје - Ѓорче Петров  /  Урбанистички план вон населено место „Клучка Стопа  /  2.16

 
 • Почеток: 12:00 Mar 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Mar 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5/2015-2.5

Скопје - Ѓорче Петров  /  Урбанистички план вон населено место „Клучка Стопа  /  2.5

 
 • Почеток: 13:00 Mar 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 Mar 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5/2015-2.1

Скопје - Ѓорче Петров  /  Урбанистички план вон населено место „Клучка Стопа  /  2.1

 
 • Почеток: 14:00 Mar 18, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 Mar 18, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 10/2015-1

Желино  /  Изм. доп. УП.за с.Желино бл.18,19,20,22,23 (2014 г)  /  19.37.

 
 • Почеток: 10:00 Mar 09, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 09, 2015
 • Почетна цена: 500 MKD
 • Минимално наддавање: 50 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2106

Штип  /  ДУПД Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М6, м.в Лакавица и м.в Остреш- реш  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Mar 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 12, 2015
 • Почетна цена: 200 MKD
 • Минимално наддавање: 20 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: намена на градежно земјиште: Бензинска-пумпна станица и услужен центар

Аукција бр 2017

Штип  /  ДУПД Бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М5, м.в Бубакиште, решение бр.16-1  /  1.1

 
 • Почеток: 11:00 Mar 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 12, 2015
 • Почетна цена: 200 MKD
 • Минимално наддавање: 20 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: намена на градежно земјиште: Бензинска-пумпна станица и услужен центар

Аукција бр ОБ 8/2015-1.1

Скопје - Бутел  /  ЛУПД за К.П. 1066 на Г.П. 1.1, К.О. Визбегово, општина Бутел, Скопје  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Mar 12, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 12, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6.147/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.147

 
 • Почеток: 10:00 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-домување во станбени куќи без можност за компатибилна класа на намена

Аукција бр 6.148/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.148

 
 • Почеток: 10:00 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ БЕЗ МОЖНОСТ ЗА КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНИ

Аукција бр 6.149/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.149

 
 • Почеток: 10:00 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ БЕЗ МОЖНОСТ ЗА КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНИ

Аукција бр 6.150/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.150

 
 • Почеток: 10:00 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНЕБИ КУЌИ БЕЗ МОЖНОСТ ЗА КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 6.167/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.167

 
 • Почеток: 10:00 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ БЕЗ МОЖНОСТ ЗА КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 6.168/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.168

 
 • Почеток: 10:30 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ БЕЗ МОЖНОСТ ЗА КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 6.169/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.169

 
 • Почеток: 10:30 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ БЕЗ МОЖНОСТ ЗА КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 6.170/2015

Петровец  /  Урбанистички план за село Ржаничино, измена и дополна Блок 6 КО Ржаничино  /  6.170

 
 • Почеток: 10:30 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУЌИ БЕЗ МОЖНОСТ ЗА КОМПАТИБИЛНА КЛАСА НА НАМЕНА

Аукција бр 91/18/2015

Петровец  /  ЛУПД Туристичко угостителски комплекс локалитет МИНЕРВА  /  91/18

 
 • Почеток: 10:30 Mar 17, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Mar 17, 2015
 • Почетна цена: 250 MKD
 • Минимално наддавање: 25 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Б5-ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС СО КОМПАТИБИЛНИ КЛАСИ НА НАМЕНИ

Аукција бр 6/2015-1.1

Дојран  /  УПВНМ Стопански комплекс Винарија м.в. ЦИНДРИЧЕВА ШУМА  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Mar 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 25, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 02-2015/1

Велес  /  Детален урбанистички план УЕ 7, блок 42, локалитет касарна, Општина Велес  /  3.3

 
 • Почеток: 12:00 Mar 13, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Mar 13, 2015
 • Почетна цена: 1380 MKD
 • Минимално наддавање: 138 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7/2015-1.1

Градско  /  ДУПД за бензинска пумпна станица и услужен центар на магистрален пат М1, м.в. Кулето, КО Виничани, з  /  1.1

 
 • Почеток: 10:00 Mar 25, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 25, 2015
 • Почетна цена: 130 MKD
 • Минимално наддавање: 13 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2015-1

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.2

 
 • Почеток: 09:00 Mar 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Mar 23, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2015-2

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.3

 
 • Почеток: 09:00 Mar 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Mar 23, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2015-3

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.4

 
 • Почеток: 09:00 Mar 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Mar 23, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2015-4

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.5

 
 • Почеток: 09:00 Mar 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Mar 23, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2015-5

Неготино  /  УПВНМ за изградба на винарии за дел од КП 648 КО Курија co Одлука бр. 07-741/5 од 23.12.2010 годин  /  1.6

 
 • Почеток: 09:00 Mar 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 Mar 23, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2015-6

Неготино  /  4. ДУП за Неготино донесен со одлука бр.07-741/3  /  1

 
 • Почеток: 10:00 Mar 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 23, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр N1-2015-7

Неготино  /  4. ДУП за Неготино донесен со одлука бр.07-741/3  /  2

 
 • Почеток: 10:00 Mar 23, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 23, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6/2015

Скопје - Кисела Вода  /  Детален урбанистички план Реон Ј Четврт Ј 12  /  5.1

 
 • Почеток: 10:00 Mar 27, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 27, 2015
 • Почетна цена: 4300 MKD
 • Минимално наддавање: 430 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2015-1

Дебарца  /  Урбанистички план вон населено место – Мешеиште, за изградба на винарии  /  1

 
 • Почеток: 10:00 Mar 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 Mar 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2015-3

Дебарца  /  Урбанистички план вон населено место – Мешеиште, за изградба на винарии  /  3

 
 • Почеток: 11:00 Mar 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 Mar 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8/2015-4

Дебарца  /  Урбанистички план вон населено место – Мешеиште, за изградба на винарии  /  4

 
 • Почеток: 12:00 Mar 31, 2015
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 Mar 31, 2015
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
ЗР 4.23 4.23 Feb 27, 2015 10:15:00 6000 MKD 10200 MKD Оттуѓена Детали
9/2015-1 16.4. Feb 27, 2015 10:15:00 193 MKD 212 MKD Оттуѓена Детали
01/2015-17.15 17.15 Feb 26, 2015 13:45:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
01/2015-17.29 17.29 Feb 26, 2015 13:15:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
01/2015-17.18 17.18 Feb 26, 2015 12:45:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...