Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр ЕА 2.17

Македонска Каменица  /  ДУП за град Македонска Каменица  /  2.17

 
 • Почеток: 09:00 May 06, 2016
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 09:30 May 06, 2016
 • Почетна цена: 1600 MKD
 • Минимално наддавање: 160 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Во тек
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ЕА М 1.13

Македонска Каменица  /  ДУП за град Македонска Каменица  /  М 1.13

 
 • Почеток: 09:30 May 06, 2016
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:00 May 06, 2016
 • Почетна цена: 1040 MKD
 • Минимално наддавање: 104 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ЕА 63

Македонска Каменица  /  ДУП за град Македонска Каменица  /  63

 
 • Почеток: 10:00 May 06, 2016
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 06, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ЕА 64

Македонска Каменица  /  ДУП за град Македонска Каменица  /  64

 
 • Почеток: 10:30 May 06, 2016
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 May 06, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ8

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.10

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ9

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.11

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ10

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.12

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ11

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.13

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр ОИ12

Илинден  /  УП за село Илинден  /  24.14

 
 • Почеток: 10:30 Jun 08, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 Jun 08, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр k8-2-2016

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „Блок 1“, дел од касарна „Чедо Филиповски-Даме“ - Кичево  /  8

 
 • Почеток: 10:00 May 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 18, 2016
 • Почетна цена: 980 MKD
 • Минимално наддавање: 98 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр i12-2-2016

Кичево  /  ДУП на град Кичево за населба „ИВАНИ ДОЛ“-втор дел УЕ „Ѕ“, Блок „Ѕ1“  /  12

 
 • Почеток: 10:00 May 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  Е.35

 
 • Почеток: 09:00 May 16, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 16, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  Е.36

 
 • Почеток: 10:00 May 16, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 16, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 3-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  141

 
 • Почеток: 12:00 May 16, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 16, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 4-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  142

 
 • Почеток: 09:00 May 17, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 17, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 5-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  143

 
 • Почеток: 10:00 May 17, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 17, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 10-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  11

 
 • Почеток: 09:00 May 19, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 19, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 11-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  134

 
 • Почеток: 10:00 May 19, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 19, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 12-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  135

 
 • Почеток: 12:00 May 19, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 19, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 13-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  133

 
 • Почеток: 09:00 May 20, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 20, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 14-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  136

 
 • Почеток: 10:00 May 20, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 20, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 6-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  26

 
 • Почеток: 12:00 May 17, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 17, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 7-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  25

 
 • Почеток: 09:00 May 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 8-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  27

 
 • Почеток: 10:00 May 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 9-1/2016

Радовиш  /  Детален Урбанистички план донесен со одлука бр.07  /  29

 
 • Почеток: 12:00 May 18, 2016
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 18, 2016
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
9.1/16 ГП 9.1 Apr 29, 2016 11:23:00 61 MKD 631 MKD Оттуѓена Детали
25.02/16 ГП бр.25.02 Apr 29, 2016 10:15:00 118 MKD 130 MKD Оттуѓена Детали
25.03/16 ГП бр.25.03 Apr 29, 2016 10:15:00 118 MKD 130 MKD Оттуѓена Детали
25.04/16 ГП бр.25.04 Apr 29, 2016 10:15:00 118 MKD 130 MKD Оттуѓена Детали
25.05/16 ГП бр.25.05 Apr 29, 2016 10:15:00 118 MKD 130 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...