Прикажи ги сите аукции од општина

Аукција бр 2065

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  168

 
 • Почеток: 09:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2066

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  169

 
 • Почеток: 09:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2067

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  170

 
 • Почеток: 10:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2068

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  188

 
 • Почеток: 10:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 10:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2069

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  197

 
 • Почеток: 11:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2070

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  202

 
 • Почеток: 11:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 11:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2071

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  206

 
 • Почеток: 12:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2072

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  214

 
 • Почеток: 12:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 12:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2073

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  216

 
 • Почеток: 13:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2074

Штип  /  Детален урбанистички план за нас.„Баби 6 - 2003“  /  4.8

 
 • Почеток: 13:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 13:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2075

Штип  /  ДУП за нас. ,,Блок 2000‘‘  /  2017

 
 • Почеток: 14:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2076

Штип  /  ДУП за населба Блок 2000 донесен со Одлука бр.0701-1402/1 од 25.09.2009  /  2009

 
 • Почеток: 14:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 14:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 733 MKD
 • Минимално наддавање: 73 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2077

Штип  /  ДУП за дел од Блок 65 и 67 индустриска зона донесен со Одлука бр. 0701-3834/1 од 14.07.2010  /  65-9

 
 • Почеток: 15:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2078

Штип  /  ДУП за дел од Блок 65 и 67 индустриска зона донесен со Одлука бр. 0701-3834/1 од 14.07.2010  /  65-10

 
 • Почеток: 15:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 15:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2079

Штип  /  ДУП за дел од Блок 65 и 67 индустриска зона донесен со Одлука бр. 0701-3834/1 од 14.07.2010  /  65-11

 
 • Почеток: 16:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2080

Штип  /  ДУП за населба ,,Балканска,, донесен со Одлука бр.08-432/1 од 18.06.1999  /  1

 
 • Почеток: 16:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 16:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2081

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“ Работна зона  /  2

 
 • Почеток: 17:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 17:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2082

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“ Работна зона  /  3

 
 • Почеток: 17:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 17:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2083

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“ Работна зона  /  5

 
 • Почеток: 18:00 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 18:15 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2014-11

Лозово  /  Урбанистички план за дел од село Лозово блок 1 измена и дополна  /  11

 
 • Почеток: 09:30 May 15, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 09:45 May 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2014-1

Богданци  /  УПВНМ за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистриб  /  ГП.1

 
 • Почеток: 10:00 May 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2014-2

Богданци  /  УПВНМ за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистриб  /  ГП 2

 
 • Почеток: 10:00 May 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 10:30 May 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 1/2014-3

Богданци  /  УПВНМ за изградба на откупно-дистрибутивни центри за свежо овошје и зеленчук, производство и дистриб  /  ГП 3

 
 • Почеток: 10:30 May 15, 2014
 • Времетраење: 30 минути
 • Време на завршување: 11:00 May 15, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис

Аукција бр 2064

Штип  /  Детален урбанистички план за населба „Баби 5“  /  164

 
 • Почеток: 08:30 May 12, 2014
 • Времетраење: 15 минути
 • Време на завршување: 08:45 May 12, 2014
 • Почетна цена: 61 MKD
 • Минимално наддавање: 10 MKD
 • Тековна понуда: No bid 
 • Статус на аукција: Ќе започне
 • Статус на парцела: За оттуѓување
 • Опис: Нема опис
Аукција брПарцела брВреме на завршувањеПрва ценаПоследна ценаСтатус на парцелаИнфо за парцела
107/2014 35 Feb 28, 2014 12:30:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
110/2014 47 Feb 28, 2014 12:30:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
145/2014 бб Feb 28, 2014 12:30:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
AU/130 Ponikva 130 Jan 31, 2014 14:26:00 61 MKD 241 MKD Оттуѓена Детали
2.9/2014 2.9 Jan 31, 2014 10:45:00 61 MKD 71 MKD Оттуѓена Детали
12345678910...